Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Język polski kl. 4-8

Utworzono: 25 wrzesień 2016 Opublikowano
K.W-B. Odsłony: 1413

System oceniania z języka polskiego (PSO)

 Z języka polskiego uczeń może otrzymać ocenę za: test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypracowanie klasowe, wypracowanie domowe, sprawdzian gramatyczny, dyktando, kartkówki, prace domowe, aktywność, zadania dodatkowe (prezentacje, referaty), recytację wiersza lub fragmentów prozy, badanie wyników nauczania, konkursy,  egzaminy próbne, sprawdziany (inne niż gramatyczne).

 

Prace klasowe (waga 2)

Są obowiązkowe. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Swoim zakresem obejmują wiedzę z danego działu. Zadania oceniane są na punkty, które następnie są sumowane i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z procentową skalą obowiązującą w WSO czyli:

 

Klasy IV-VIII

100%   (sprawdziany i testy)                                                 - celujący

100% - 90% (kartkówki)                                                       - bardzo dobry

99% - 90% (sprawdziany i testy)                                          - bardzo dobry

89%-75%                                                                          - dobry

74%-50%                                                                           - dostateczny

49%-30%                                                                            - dopuszczający

Poniżej 30%                                                                        - niedostateczny

 

Uczeń nieobecny w szkole w dniu pisania pracy klasowej ma obowiązek  napisać  ją w terminie poprawkowym w ciągu 2 tygodni. Jeśli uczeń nie zgłosi się na napisanie zaległej pracy klasowej wówczas nauczyciel sam zadecyduje (bez powiadamiania ucznia), kiedy uczeń będzie ją pisał. Takie samo postępowanie dotyczy ucznia  często opuszczającego pierwszy termin  prac klasowych.

Uczeń może poprawić każdy sprawdzian, w ustalonym terminie ( zgodnie z WSO, czyli                  w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac klasowych).  Prace klasowe rodzic może dostać do wglądu na dniach otwartych, na zebraniach szkolnych lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Poprawie nie podlegają testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypracowania klasowe i dyktanda.

 

Kartkówki (waga1)

Nie są zapowiadane (oprócz kartkówek z lektur i epok). Obejmują trzy ostatnie jednostki tematyczne (nie lekcje). Oceniane są na punkty i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującą skalą procentową. Ocen z kartkówek nie poprawiamy!

 Prace domowe (waga1)

obowiązkowe. Pracę domową ma również obowiązek odrobić uczeń nieobecny w szkole. Będą sprawdzane na lekcji w jeden z następujących sposobów:

 • Przeczytanie z zeszytu
 • Sprawdzenie zeszytu przez nauczyciela
 • Kartkówka

Wypracowania

Kryteria oceny wypracowania (klasy IV - VI)

 1. Zgodność z tematem (2p.)

2p. - w całości

1p. - w części

 

 1. Rozwinięcie tematu (2p.)

2p. - pełne

1p. - niepełne ale poprawne

 

 1. Spójność treści (3p.)

3p.-oryginalna i urozmaicona wypowiedź; konsekwentnie i logicznie uporządkowana; rozwinięta i zgodna z polecaną  formą, bogata treściowo, przemyślana, oparta na własnej refleksji

               2p.-logiczna,konsekwentna wypowiedź, zgodna z zalecaną formą (ale zawierająca   drobne błędy), rozwinięta, poprawna treściowo, ale oparta na stereotypowych sądach

1p.-praca ogólnikowa, niekonsekwentna, zgodna z polecaną formą wypowiedzi (ale zawierająca liczne błędy), uboga treściowo.

0p.-uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie

 

 1. Uwzględnienie cech gatunkowych(forma wypowiedzi). (1p.)

 

 1. Respektowanie zasad kompozycji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). (1p.)

 

 1. Styl. (1p.)

1p.- styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi

0p.-styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi

 

 1. Język. (1p.)

1p.- dopuszczalne 4 błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne)

0p.- więcej niż 4 błędy(fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne)

 

 1. Ortografia. (1p.)

1p.-dopuszczalne 2 błędy

0p.-więcej niż 2 błędy

      *Kryterium dla ucznia z dysleksją:

      Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana.

 

 1. Interpunkcja. (1p.)

1p.-dopuszczalne 3 błędy

0p.-więcej niż 3 błędy

             *Kryterium dla ucznia z dysleksją:

       Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana.

 

 1. Graficzna organizacja tekstu(akapity). (1p.)

 

 1. Estetyka zapisu. (1p.)

 

Maksymalna ilość punktów:15p.

 

        15p.-14p.           -  bdb. (5)

        13p.-11p.           -  db. (4)

        10p.-8p.             -  dost.(3)

        7p.-5p.               -  dop (2)

        4p. i poniżej      - ndst. (1)

 

Kryteria oceny krótkiej wypowiedzi (klasy IV - VI)

-pisma użytkowe(np. zaproszenie, ogłoszenie)

 

 1. Temat (elementy niezbędne dla pisma użytkowego) 0-2p.

a)    użycie wszystkich istotnych informacji (2p.)

b)   częściowe użycie istotnych informacji (1p.)

c)    brak właściwych informacji (0p.)

 

 1. Kompozycja (wypowiedź jest spójna) 0-1p.

 

 1. Język i styl. 0-1p.

      (0-2bł.-1p.,3bł.i więcej-0p.)

 

 1. Ortografia i interpunkcja (dopuszcza się jeden błąd ortograficzny i dwa błędy interpunkcyjne) 0-1

    *Kryterium dla ucznia z dysleksją:

    Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana.

 

 1. Estetyka zapisu (czystość, czytelność zapisu - dopuszczalne jedno estetyczne skreślenie). 0-1

 

       Maksymalna ilość punktów 6

       6-5p.-bdb.(5)  4p.-db.(4)  3p.-dost.(3)  2p.- dop.(2)  1p. i poniżej – ndst.(1)

 

Dyktanda    

      

Oznaczenie błędów:

1.ó-u, ż-rz, ch-h, wielkie i małe litery: -6p.

2. zakończenia wyrazów: -ii, -ji, -ą, -om, -on, -ę, -em, -en; zakończenia czasowników w czasie przeszłym typu: -ął, -ęła, -ęliśmy, -ęły, -ęli; pisownia partykuły”nie”, łączna lub rozdzielna pisownia wyrażeń przyimkowych, pisownia przyimków złożonych: -4p.

3.błędy fonetyczne, zmiana litery, brak litery, zmiana wyrazu, brak wyrazu, mylenie zapisu głosek (np.:b:p), zmiękczenia(np.:słonice zamiast słońce), błędny podział wyrazu na sylaby podczas przenoszenia do następnej linii: -2p.

4.interpunkcja: -1p.         

 

* za jeden błąd należy uznać powtarzanie błędu w zapisie wyrazów należących do tej samej rodziny,

* kryteria mogą być modyfikowane przez nauczyciela w zależności od stopnia trudności tekstu, ilości wyrazów, które nie były ćwiczone na lekcji, długości dyktanda, poziomu znajomości ortografii w klasie.

 

*** Dyktando napisane przez ucznia z dysleksją rozwojową ( zwłaszcza z dysortografią) nie będzie podlegało ocenie według powyższych kryteriów. Ocenę alternatywną dla takiego ucznia stanowić będzie ocena za pracę alternatywną np. dodatkową pracę domową bazującą na szkolnym dyktandzie (np. zredagowanie słownika wyrazów trudnych). W ocenie takiej pracy należy uwzględnić przede wszystkim wysiłek dziecka, jego motywację i starania.

 

Skala oceniania dla klas 4:

0p. ujemnych - 6

od -1 do -8p. - 5

od -9 do -18p. -4      

od – 19 do -30p. -3

od 31 do 46p. -2

poniżej 46p. -1

 

Dla klas 5-6:

0p. ujemnych -6

od -1 do -6p.-5

od -7 do -12p.-4

od -13 do -20p.-3

od -21 do -32p.-2

poniżej 32p.-1

 

Dla klas 7-8:

0p. ujemnych -6

od -1 do -4p. -5

od -5 do -10p.-4       

od-11 do -18p.-3

od-19 do -30p.-2

poniżej 30p.-1

  

Kryterium oceny wypracowania (klasy VII - VIII)

Poszczególne kryteria

 

Ilość punktów

1.Zgodność z tematem

     a) praca w całości zgodna z tematem

b) praca w części zgodna z tematem

Uwaga: Jeśli treść pracy jest niezgodna z tematem, uczeń otrzymuje ocenę

niedostateczną

 

2. Rozwinięcie tematu - dobór materiału

a) oryginalne rozwinięcie tematu, dojrzałe, ciekawe wykorzystanie tekstów

kultury lub życiowego doświadczenia

b) pełne rozwinięcie tematu, trafne wykorzystanie tekstów kultury lub życiowego

doświadczenia

c)niepełne ale poprawne rozwinięcie tematu i stereotypowe wykorzystanie

tekstów kultury lub życiowego doświadczenia

 

3. Wartości uniwersalne

a) wskazywanie i akcentowanie wartości uniwersalnych i podstaw społecznie

oczekiwań

b) nieodróżnianie podstawowych wartości, epatowanie okrucieństwem lub

wulgarnością

 

4. Zastosowanie właściwej formy wypowiedzi

a) forma zgodna z poleceniem

b) forma zgodna z poleceniem ale zawierająca usterki

 

5. Respektowanie zasad kompozycyjnych

a) właściwa trójdzielna kompozycja

b) zachwiania w kompozycji ( np. brak wstępu, akapitów)

6. Estetyka pracy

 

7. Bogactwo słownictwa

a) słownictwo bardzo bogate, dojrzałe, zróżnicowane, dostosowane do treści

brak powtórzeń

b) słownictwo bogate, dostosowane do treści

c) słownictwo przeciętne, ale dostosowane do treści

d) słownictwo ubogie, liczne powtórzenia

 

8. Poprawność językowa i stylistyczna

a) język zgodny z normą, brak błędów, dobry styl pracy

b) nieliczne błędy stylistyczne (1-2), styl poprawny

c) nieliczne błędy stylistyczne (3-4), styl niepoprawny

d) liczne błędy, styl niepoprawny

 

9. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

Uwaga: cztery błędy interpunkcyjne traktujemy jako jeden błąd ortograficzny

a)      praca bez błędów ortograficznych, 1-3 błędy interpunkcyjne

b)      praca do 3 błędów ortograficznych

c)      praca zawierająca 4-5 błędów ortograficznych

d)      praca powyżej 5 błędów ortograficznych

 

      *Kryterium dla ucznia z dysleksją:

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie  uporządkowana.       

 

0-2

         2

         1

 

 

 

 

0-3

         

          3

 

          2

 

          1

 

 

0-1

 

          1

 

          0

 

0-2

          2

          1

 

 

0-2

          2

          1

0-1

 

 

0-3

 

          3

          2

          1

          0

 

0-3

          3

          2

          1

          0

 

 

0-3

 

          3

          2

          1

          0

 

 

 

Maksymalna ilość punktów: 20

0-5 punktów                     ocena niedostateczna

6-9 punktów                     ocena dopuszczająca

10-14 punktów                ocena dostateczna

15-17 punktów                ocena dobra

18-20 punktów                ocena bardzo dobra

 

 

Kryteria oceny krótkiej wypowiedzi, pisma użytkowe (klasy VII - VIII)

-notatka, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, życiorys, podanie, CV, list motywacyjny

 

Poszczególne kryteria

Ilość punktów

1. Przedstawienie istotnych informacji dotyczących poszczególnych form wypowiedzi

0-2

a)       użycie wszystkich istotnych informacji

b)      częściowe użycie istotnych informacji

c)       brak właściwych informacji

   2

   1

   0

2. Poprawność językowa i kompozycyjna (właściwa dla danej formy wypowiedzi)

3. Poprawność stylistyczna (dopuszcza się złamanie jednej zasady)

0-1

0-1

4. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się jeden błąd ortograficzny i dwa błędy interpunkcyjne)

*Kryterium dla ucznia z dysleksją: Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) i logicznie uporządkowana.       

0-1

 

Maksymalna ilość punktów 5

 

    pkt. 5 ocena bardzo dobra

    pkt. 4  ocena dobra

    pkt. 3 ocena dostateczna

    pkt.ocena dopuszczająca

    pkt. 1-0  ocena niedostateczna

 

Konkursy

Za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę 5 lub 6 w zależności do miejsca jakie zdobył.  Waga oceny zależy od rangi konkursu.

 • Konkursy szkolne i międzyszkolne - waga 1
 • Konkursy kuratoryjne i ogólnopolskie – waga2

 

Aktywność na lekcji

Za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność pomocniczo będą używane znaki „+” i „-‘’, a następnie zamieniane zgodnie z regułą:

1)+++++ ocena bardzo dobra

2) --- ocena niedostateczna

* Maksymalna ilość ocen  z aktywności w ciągu semestru to 3.

Nieprzygotowanie do lekcji

Każdy uczeń w ciągu półrocza  może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  i dwa razy brak pracy domowej bez podawania przyczyny. Zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym lub notesie nauczyciela. Dodatkowo nieprzygotowanie może zgłosić uczeń, który był nieobecny w szkole ponad tydzień. Takie nieprzygotowanie nie zostanie nigdzie zapisane.

Nieprzygotowanie zgłasza uczeń na początku lekcji po wejściu do sali, podchodząc do nauczyciela. Jeśli tego nie zrobi ,a będzie kartkówka  uczeń musi ją napisać. Uczeń, który nie zgłosił braku pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną. Także uczeń który przekroczył limit nieprzygotowań otrzymuje 1 z pracy domowej.

Brak notatki z lekcji

Uczeń będący w szkole, który nie ma notatki z lekcji lub ma ją niekompletną otrzymuje dodatkową pracę domową . Jej brak powoduje wpisanie oceny 1 za zadania dodatkowe.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji ( rozmowy, głośne zwracanie uwag kolegom, opowieści nie na temat, itp.) będzie skutkowało uwagą w dzienniku i zadaniem dodatkowej pracy.

Inne postanowienia

1.Pismo, zarówno w zeszycie przedmiotowym , jak i w pracach  pisemnych, ma być staranne.

2.Uczeń złapany na ściąganiu na klasówkach i kartkówkach otrzymują ocenę 1 bez możliwości poprawy.

3.Jeśli uczeń sfałszował pracę pisemną np. poprawił po nauczycielu ocenioną pracę na swoją korzyść, otrzymuje uwagę do dziennika (co wpłynie na ocenę z zachowania) i traci możliwość poprawy z tej oceny.

4. W czasie lekcji  zabrania się korzystać z telefonów i tabletów.

5. W czasie lekcji uczeń  może wyjść z sali tylko w uzasadnionych przypadkach.

6. Oceny na półrocze / koniec roku szkolnego stawiane są zgodnie ze średnią ważoną wszystkich ocen z języka polskiego otrzymanych przez ucznia w ciągu półrocza/ roku szkolnego            i zgodnie z WSO

 • powyżej 1,5   dopuszczający
 • powyżej 2,5  dostateczny
 • powyżej 3,5 dobry
 • powyżej 4,5 bardzo dobry
 • uczeń szkoły podstawowej może otrzymać ocenę celującą jeśli jest finalistą lub laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub jeśli osiągnął średnią ocen co najmniej 5,2.