Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Matematyka

Utworzono: 25 wrzesień 2016 Opublikowano
M.K. Odsłony: 1241

System oceniania z matematyki

Z matematyki uczeń może otrzymać ocenę za: prace klasowe, kartkówki, prace domowe, zadania dodatkowe, badanie wyników nauczania, konkursy,  egzaminy próbne, sprawdziany.

Prace klasowe(waga 2)

 Są obowiązkowe. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Swoim zakresem obejmują wiedzę z danego działu. Zadania oceniane są na punkty, które następnie są sumowane i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z procentową skalą obowiązującą w WSO czyli:

0-29%                 niedostateczny(1) 

30%-49%            dopuszczający(2)

50%-74%            dostateczny(3)

75%-89%            dobry(4)

90%-99%            bardzo dobry(5)

100%                  celujący (6)

Uczeń nieobecny w szkole w dniu pisania pracy klasowej ma obowiązek  napisać  ją w terminie poprawkowym w ciągu 2 tygodni. Jeśli uczeń nie zgłosi się na napisanie zaległej pracy klasowej wówczas nauczyciel sam zadecyduje (bez powiadamiania ucznia) kiedy uczeń będzie ją pisał. Takie samo postępowanie dotyczy ucznia  często opuszczającego pierwszy termin  prac klasowych.

Każdą ocenę, oprócz bardzo dobrej, uczeń może poprawić w terminie ustalonym z klasą i zgodnym z WSO czyli 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac klasowych.  Na poprawie obowiązuje procentowa skala ocen jak na kartkówkach (czyli nie można poprawić się na ocenę celującą). Prace klasowe rodzic może dostać do wglądu na dniach otwartych, na zebraniach szkolnych lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Kartkówki (waga1)

Mogą być zapowiadane. Obejmują trzy ostatnie jednostki tematyczne ( nie lekcje). Oceniane są na punkty i przeliczane na procenty. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującą skalą procentową.

 • 0-29%                niedostateczny(1)                         
 • 30%-49%          dopuszczający(2)                       
 •   50%-74%           dostateczny(3)                             
 •  75%-89%            dobry(4)                                   
 •    90%-100%          bardzo dobry(5)

Z kartkówek nie stawia się ocen celujących.

Ocen z kartkówek nie poprawiamy!

Uczeń nieobecny  nie pisze zaległej kartkówki niezapowiedzianej,  

            lecz musi napisać kartkówkę zapowiedzianą.

Jeśli uczeń zgłosił na początku lekcji nieprzygotowanie nie pisze kartkówki niezapowiedzianej. Zgłoszenie np.  nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianej kartkówki.

     Każdą kartkówkę uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego i          poprawić w nim błędy.

Sprawdziany, testy wielokrotnego wyboru (waga2) to pisemny sposób sprawdzenia wiedzy z działu mającego kilka jednostek tematycznych i na realizację których jest przeznaczonych mało godzin lekcyjnych. Oceniane są tak jak prace klasowe. Oceny ze sprawdzianu/testu nie poprawiamy.

Prace domowe (waga1)

obowiązkowe. Będą zadawane na każdej lekcji oprócz lekcji poprzedzającej ferie. Pracę domową ma również obowiązek odrobić uczeń nieobecny w szkole. Będą sprawdzane na każdej lekcji w jeden z następujących sposobów:

 • Przeczytanie z zeszytu
 • Sprawdzenie zeszytu przez nauczyciela
 • Kartkówka z wybranych zadań

Zadania dodatkowe (waga1)

Na niektórych lekcjach  uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego rozwiązywania dodatkowych zadań na ocenę 5 lub 6 ( w zależności od stopnia trudności). Aby otrzymać ocenę zadanie musi być prawidłowo rozwiązane na lekcji.

Badanie wyników nauczania  czyli  SESJA Z PLUSEM (waga2)

W każdym roku szkolnym badanie wyników nauczania będzie przeprowadzone trzy razy : na początku roku szkolnego, na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego. Badanie nie będzie zapowiedziane dokładnym terminem. Oceniane będzie tak jak prace klasowe. Pierwsza „Sesja z plusem” przeprowadzana będzie zawsze w pierwszych dniach września. Do dziennika nie będą z niej  wpisywane  oceny. Ma na celu sprawdzenie ile uczniowie pamiętają z ubiegłego roku. Z  kolejnych sesji oceny będą już wpisywane. Z badania wyników ocen nie poprawia się.

Egzaminy próbne oceniane są tak samo jak Sesja z plusem.

Konkursy

Za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę 5 lub 6 w zależności do miejsca jakie zdobył.  Waga oceny zależy od rangi konkursu

 • Konkursy szkolne i międzyszkolne - waga 1
 • Konkursy kuratoryjne i ogólnopolskie – waga2

Aktywność

W szkole podstawowej nauczyciel może stawiać oceny za aktywność nagradzając dobre wypowiedzi uczniów plusami. Po otrzymaniu pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Przewidziane są też oceny niedostateczne za otrzymanie trzech minusów – patrz brak notatki z lekcji oraz niewłaściwe zachowanie na lekcji.

 

 Nieprzygotowanie do lekcji

 Każdy uczeń w ciągu półrocza  może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  bez podawania przyczyny. Zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Dodatkowo nieprzygotowanie może zgłosić uczeń, który był nieobecny w szkole ponad tydzień. Takie nieprzygotowanie nie zostanie nigdzie zapisane. Nieprzygotowanie zgłasza uczeń na początku lekcji po wejściu do sali, podchodząc do nauczyciela. Jeśli tego nie zrobi, a będzie kartkówka  uczeń musi ją napisać.

Uczeń, który przekroczył limit nieprzygotowań ma obowiązek pisać każdą kartkówkę.

Brak  pracy domowej.

Za brak pracy uważa się również brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń jeśli w nim należało odrobić pracę domową.

Każdy uczeń w ciągu półrocza  może 2 razy zgłosić   brak pracy domowej bez podawania przyczyny. Zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

Brak pracy domowej  zgłasza uczeń na początku lekcji po wejściu do sali, podchodząc do nauczyciela.

Uczeń, który nie zgłosił braku pracy domowej,  a zostanie przyłapany że jej nie ma otrzymuje ocenę niedostateczną. Także uczeń który przekroczył limit braków otrzymuje 1 z pracy domowej.

Brak notatki z lekcji

Uczeń będący w szkole, który nie ma notatki z lekcji lub ma ją niekompletną  otrzymuje dodatkową pracę domową . Jej brak powoduje wpisanie oceny 1 za zadania dodatkowe.

W klasach 4-6 otrzymuje minusa za aktywność. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji ( rozmowy, głośne zwracanie uwag kolegom, opowieści nie na temat, itp.) będzie skutkowało uwagą w dzienniku i zadaniem dodatkowej pracy( dotyczy gimnazjum)

Nauczyciel może zadać uczniowi pytania z omawianego właśnie materiału. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi otrzymuje minusa za aktywność. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną(dotyczy szkoły podstawowej).

Inne postanowienia

 1. Zadania, zarówno w zeszycie przedmiotowym , jak i w pracach  pisemnych, rozwiązane mają być starannie
 • W zadaniach z tekstem musi być opis wykonywanych czynności
 • Rachunki mają być przejrzyste
 • Odpowiedź bez żadnych obliczeń nie będzie brana pod uwagę.

2.Uczeń złapany na ściąganiu na klasówkach  lub kartkówkach otrzymuje

        ocenę 1 bez możliwości poprawy.

3. Jeśli uczeń sfałszował pracę pisemną np. poprawił po nauczycielu ocenioną pracę na swoją korzyść otrzymuje uwagę do dziennika (co wpłynie na ocenę z zachowania)i traci możliwość poprawy z tej oceny.

4. W czasie lekcji  zabrania się korzystać z telefonów , tabletów, kalkulatorów chyba że wymaga tego określone zadanie.

5. W czasie lekcji uczeń może wyjść z sali tylko w uzasadnionych przypadkach.

6. Oceny na półrocze / koniec roku szkolnego stawiane są zgodnie ze średnią ważoną wszystkich ocen z matematyki otrzymanych przez ucznia w ciągu półrocza/ roku szkolnego i zgodnie z WSO

 • od 1,51   dopuszczający
 • od 2,51  dostateczny
 • od 3,51 dobry
 • od 4,51 bardzo dobry
 • uczeń może otrzymać ocenę celującą jeśli jest finalistą lub laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego bez względu na średnią  ocen. Uczniowie nie biorący udziału w konkursach kuratoryjnych muszą osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,21.

7. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek przepisać brakujące notatki z lekcji ( nie wklejamy do zeszytu ksera notatek).