Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Muzyka

Utworzono: 09 listopad 2016 Opublikowano
M.G. Odsłony: 1100

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

DLA KLAS IV–VI

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:

- program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej  „Lekcja muzyki „ wydawnictwa „Nowa Era” ,

- Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

I. KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.

 Na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia.

2.Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.

3.Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum

trzy oceny. W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, nauczyciel ma prawo odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów.

4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem.

5. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

6. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu kompleksowego znajomości materiału

zrealizowanego w czasie całego semestru, informując uczniów o terminie i zakresie

materiału, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

7.Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

8.Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu jednego

semestru.

9.Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry

na instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.

10.Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy artystyczne.

11.Uczniowie przychodzą na lekcje muzyki punktualnie i posiadają wszystkie podręczniki i przybory.

12. Uczniowie klasy IV mają obowiązek posiadania zeszytu w pięciolinię, który podlega ocenie cząstkowej. Uczniowie klasy VI mają obowiązek posiadania zeszytu ćwiczeń.

13.Uczeń ma prawo:

- być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze/ każde kolejne

nieprzygotowanie to ocena niedostateczna ;

- podjąć jednorazową próbę poprawy oceny niedostatecznej, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały.

- poprawić niedostateczną ocenę (na semestr lub roczną) uczeń przedstawia zeszyt

przedmiotowy (uzupełniony),zeszyt ćwiczeń (uzupełniony) zalicza wyznaczoną

przez nauczyciela partię materiału.

 

II.OBSZARY AKTYWNOSCI

Na lekcjach muzyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

1. Ekspresja muzyczna:

- śpiew, jako źródło przeżyć estetycznych

- muzyczne ćwiczenia improwizacyjne, jako forma zaspokojenia potrzeby aktywności

i pobudzania myślenia twórczego.

2. Rozwijanie wyobraźni i zdolności muzycznych:

- gra na instrumentach (flet prosty, dzwonki chromatyczne),

- kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo i artykulację.

- rozwijanie słuchu wysokościowego, barwowego i harmonicznego.

3. Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych:

- brzmienie, głosy, instrumenty, zespoły

- zasady tworzenia muzyki

- treści i funkcje muzyki

- odczucie stylu muzycznego

 

III. POZIOM WYMAGAŃ

Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów. Uwzględniać należy realne osiągnięcia ucznia oraz jego postawę wobec stawianych zadań i pracę wkładaną w ich wykonanie.

 

IV. NARZĘDZIA POMIARU

 

1.Sprawdzian wiadomości – w zależności od potrzeb.

2. Odpowiedź ustna – może być jedna w semestrze.

3. Praca domowa  – co najmniej jedna w semestrze.

4. Praca w grupie.

5.Prace praktyczne (gra na instrumentach, śpiew, odtwarzanie tematów rytmicznych)

6. Aktywność ucznia na lekcji.

7. Aktywność ucznia pozalekcyjna.

8.Prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, korzystanie z podręcznika i innych źródeł informacji.