Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Przyroda i Biologia

Utworzono: 25 wrzesień 2016 Opublikowano
R.G. Odsłony: 1007

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody i biologii

w klasach IV-VIII

 1. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe. Jeżeli  uczeń jest nieobecny, to zalicza sprawdzian najpóźniej w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku nie zaliczenia w terminie nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia wiadomości objęte sprawdzianem w czasie lekcji w dowolnej formie. 
 2. W przypadku ucieczki ucznia ze sprawdzianu uczeń pisze sprawdzian bez możliwości poprawy.
 3. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową oprócz oceny bardzo dobrej. Do dziennika elektronicznego wpisywana jest tylko ocena wyższa. Poprawa z oceny niedostatecznej jest obowiązkowa.
 4. Sprawdzian poprawkowy obejmuje ten sam zakres materiału i stopień trudności co praca pierwotna.
 5. Poprawa odbywa się poza lekcjami przyrody, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, uczeń pisze ją tylko raz.
 6. Kartkówki 15 min. mogą być nie zapowiedziane i obejmują materiał, z  trzech ostatnich lekcji. Jeżeli uczeń jest nieobecny to zalicza materiał w formie ustnej lub pisemnej najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły Odpowiedzi ustne obejmują materiał również z trzech ostatnich lekcji.
 7. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie .
 8. Sprawdziany i kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji i pozostają one u nauczyciela do wglądu rodziców.
 9. Uczeń może zgłosić nie przygotowanie lub brak pracy domowej przed lekcją

( w trakcie czynności organizacyjnych) . Nie można zgłaszać nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych.

Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy brak pracy i 2 razy nieprzygotowanie w ciągu semestru.

10. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej, lub pracy pisemnej przez okres 1 tygodnia.

11. Pojedyncza nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i uzupełnienia ćwiczeniówki i zeszytu.

12. Oceniana będzie aktywność ucznia na lekcji – po uzyskaniu pięciu „ plusów” uczeń otrzymuje stopień : bardzo dobry

 

13. Obowiązkowe jest prowadzenie ćwiczeniówki i zeszytu , brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić,

 

14. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności określone wymaganiami:

-         odpowiedzi ustne

-         prace domowe

-         kartkówki

-         sprawdziany

 

15. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej stosowana będzie waga ocen.

z wagą 1:

 • odp. ustne,
 • prace domowe,
 • praca na lekcji
 • kartkówki

z wagą 2:

 • prace klasowe
 • testy powtórzeniowe,
 • badania wyników

16. Ocena z kartkówek i prac klasowych będzie wystawiana zgodnie z % ilością otrzymanych punktów

 

  

Klasy I-VIII

100% (sprawdziany i testy)                                      - celujący

100% - 90% (kartkówki)                                          - bardzo dobry

99% - 90% (sprawdziany i testy)                               - bardzo dobry

89%-75%                                                              - dobry

74%-50%                                                              - dostateczny

49%-30%                                                              - dopuszczający

Poniżej 30%                                                           - niedostateczny

17.Uczeń, który ściąga w trakcie jakiejkolwiek pracy pisemnej otrzymuje z niej ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

 

9.7Ocenę: celujący otrzymuje:

1) laureat i finalista konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych lub innych organizowanych przez instytucje związane z oświatą na szczeblu wojewódzkim i krajowym,

2) uczeń, który z danego przedmiotu osiągnie średnią ważoną powyżej 5,2,

 

Nauczyciel przyrody i biologii:

                                                                                Renata Górska