Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Wychowanie fizyczne

Utworzono: 01 wrzesień 2021 Opublikowano
D.G. Odsłony: 944

Przedmiotowy System Oceniania

z wychowania fizycznego

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku Kamiennej

 1. Podstawa prawna :

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
   w szkołach publicznych.

  2. Podstawa programowa z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

  3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Prywatnym Zespole Szkół w Skarżysku Kamiennej

  4. Statut Szkoły

  5. Program Wychowawczy Szkoły 

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. dostarczanie zainteresowanym (uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły) wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach
  i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego

 2. monitorowanie bieżących postępów ucznia

 3. wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w treściach kształcenia i wychowania fizycznego. 

 4. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju

 5. przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu

 6. motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej

 7. informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania 

 1. Ocenie podlegają:

  1. poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniany z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka, ).

  2. postęp w ogólnej sprawności fizycznej mierzonej testem sprawności motorycznej opracowanym przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o MTSF

  3. wiadomości z zakresu 

   • doskonalenia własnej sprawności

   • dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą

   • dbałości o prawidłową postawę ciała 

   • indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno – sportowym

Oceniane jest wykonanie przez ucznia kilku zadań w każdym semestrze. 

Zadania dotyczą umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu 

 • przygotowania organizmu do wysiłku (rozgrzewka) 

 • stosowania ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych 

 • wzmacniania grup mięśniowych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

 • wiedzy dotyczącej zasad zdrowego stylu życia 

 • organizacji i sędziowania zawodów sportowych 

 1. postawy ucznia

 • jego stosunek do przedmiotu (przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń
  i zadań ruchowych z maksymalnym wykorzystaniem swoich możliwości, inwencja twórcza, aktywny udział w zajęciach, pomoc w ich organizacji, dbałość o zdrowie
  i prawidłową postawę ciała, systematyczne usprawnianie, właściwa postawa społeczna i kultura osobista, zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny udział w lekcjach)

 • zaangażowanie społeczne (wykonywanie przyborów, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy sportowej)

 • udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych (aktywna postawa na dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza nią).

 1. Ocenę końcową (semestralną, roczną) ustala nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne.

 2. Ocena końcowa (śródroczna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną stopni uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.

 3. Kryteria kontroli i oceny ucznia

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Będą oceniane:

 • sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków

 • zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć

 • stosunek do partnera i przeciwnika

 • stosunek do własnego ciała

 • aktywność fizyczna

 • postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami

 • osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania 

      i poziom zdobytej wiedzy.

Ocena osiągnięć z zajęć tanecznych:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje wysoki stopień opanowania poszczególnych elementów tanecznych, wykorzystując je równocześnie np. podczas różnych form ruchu, a także reprezentuje szkołę w zawodach oraz imprezach okolicznościowych. Posiada znaczną umiejętność diagnozowania własnego rozwoju fizycznego, wydolności fizycznej za pomocą dowolnie wybranego testu i we właściwy sposób potrafi zinterpretować uzyskane wyniki. Potrafi poprzez autodedukacyjną aktywność i systematyczną pracę wyrównać własne niedobory sprawności fizycznej. Stale poszerza wiadomości z zakresu tańca, które wybiegają znacznie poza program.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wykazuje znaczny poziom
z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach. Podczas lekcji wykazuje się wysokim poziomem opanowania umiejętności wykonywania poszczególnych elementów technicznych, które potrafi wykorzystać
w praktycznym działaniu. Wykazał się wysokim poziomem opanowania wiadomości.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wykazał się średnim poziomem
z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach. Podczas zajęć wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu. Wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykazał się przeciętnym poziomem
z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach. Wykazał się przeciętnym poziomem opanowania umiejętności technicznych, które
w minimalnym stopniu potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu. W miarę poprawnie potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny. Wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazał się miernym poziomem
z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach fakultatywnych . Wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w działaniu. Z pomocą nauczyciela potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny. Wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu tańca.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazał się żadnym postępem oraz umiejętnościami z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach fakultatywnych. Nie wykazał chęci poprawy posiadanych umiejętności. Przychodził na zajęcia notorycznie nieprzygotowany. Nie potrafi zdiagnozować własnego rozwoju fizycznego. Nie wykazał minimum opanowania wiadomości
z zakresu tańca. Nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej. Ocena niedostateczna jest ostateczną, gdy zawiodą wszelkie próby komunikacji interpersonalnej z uczniem.

O podwyższeniu lub obniżeniu oceny z zajęć tanecznych będzie decydować ocena za zaangażowanie i uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych. Uczeń nie jest klasyfikowany z fakultetu tanecznego jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50 %) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich stopni okresowych (rocznych). Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć fakultatywnych. Uczeń w czasie jednego semestru otrzymuje oceny cząstkowe
z umiejętności i wiadomości. Ocena semestralna i końcowa składać się będzie z ocen uzyskanych na zajęciach fakultatywnych. O ocenie końcowej i semestralnej decydować będzie nauczyciel prowadzący lekcję w danej klasie.

Ocena osiągnięć z wychowania fizycznego:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, czynnie uczestniczy w zajęciach sportowo rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach, reprezentując szkołę. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji, jest dobrze przygotowany do zajęć, ma odpowiedni strój do ćwiczeń. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo- rekreacyjnym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania z poziomu dla danej klasy. Wykonuje je starannie i sumiennie, jest zaangażowany w przebieg lekcji i przygotowany do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia,.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który wykazuje minimalne zaangażowanie w wywiązywanie się z obowiązków, minimalne postępy w usprawnianiu, niewielki postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości oraz nikłe zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, często nie bierze czynnego udziału w lekcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

Uwagi:

 • Nauczyciel może zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcji w-f ze względu na złe samopoczucie zgłoszone przed lekcją, tylko wtedy, jeżeli posiada właściwy strój sportowy.

 • Uczeń niećwiczący pozostaje na lekcji i włącza się aktywnie w jej organizację za co może otrzymać plusa z aktywności.

 • Dziewczęta ze względu na niedyspozycję (miesiączka) mogą być zwolnione z ćwiczeń na lekcji w-f jeden raz w miesiącu; na kolejnych zajęciach są zwalniane z ćwiczeń wysiłkowych.

 • W przypadku krótkotrwałej( do miesiąca) niezdolności do ćwiczeń nauczyciel zwalnia z nich ucznia na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 • W przypadku długotrwałej (miesiąc i więcej) niezdolności do ćwiczeń
  o zwolnieniu  ucznia z zajęć wychowania fizycznego decyduje dyrektor szkoły na podstawie  zaświadczenia lekarskiego, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

 • Czterokrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z otrzymaniem niedostatecznej oceny cząstkowej w kolumnie „brak stroju”.

 • Czterokrotne nieprzygotowanie do lekcji (brak związanych włosów oraz długie paznokcie) jest równoznaczne z otrzymaniem niedostatecznej oceny cząstkowej w kolumnie „nieprzygotowanie do lekcji”.

 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń kiedy odmawia wykonania zadania.

 • Nauczyciel ma prawo wykluczyć ucznia z udziału w zawodach sportowych jeżeli jego stosunek do przedmiotu, nauczycieli i kultura osobista budzą zastrzeżenia.

 1. Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż proponowana regulują zapisy WSO.

 2. Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe, tj., gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo - sprzętowe (np. poprawienie oceny wymaga ponownego rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu). 

 3. Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego. 

 4. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. 

 5. Daną ocenę można poprawiać tylko jeden raz. 

 6. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.

 7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach oraz dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego z trudnościami edukacyjnymi

 1. Uczniowie, którzy w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza (np. długotrwała choroba) nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych (motoryka, umiejętności ruchowe) otrzymują zadania alternatywne.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,  należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.(DZ.U. z 2004r., NR 199, poz.2046) 

 3. Występujące u uczniów specyficzne trudności i deficyty rozwojowe są podstawą do obniżania wymagań edukacyjnych oraz dostosowania poziomu wiedzy czy umiejętności sprowadzanych do możliwości indywidualnych ucznia – zgodnie z opinią poradni.

  Oceniając tych uczniów bierzemy pod uwagę: 

 • postępy uczniów i ich psychofizyczne i możliwości (efekty pracy a nie popełniane błędy).

 • wysiłek włożony w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez nich zadań.

 • sumienność i aktywność na lekcjach wychowania fizycznego.
  Można podwyższyć ocenę uczniowi, który z różnych powodów nie może realizować zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie i aktywnie uczestniczy na zajęciach wychowania fizycznego, jak i w zajęciach nadobowiązkowych, w miarę swoich możliwości podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu.