Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Informatyka klasa 7

Utworzono: 21 wrzesień 2017 Opublikowano
KaeS Odsłony: 774

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO powinien być zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Prezentowany materiał może posłużyć nauczycielom jako pomoc w opracowaniu własnych systemów, zgodnych z wytycznymi obowiązującymi w szkole.

 

 1. 1.     Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
 • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
 4. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • wartość merytoryczną,
 • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
 • staranność i estetykę.
 1. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
 • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
 • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO.
 • Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
 • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.
 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
 • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 1. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • właściwe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.
 1. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.
 • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).
 • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 1. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.
 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
 • wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 1. 4.     Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.
 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 


 

 1. 5.     Zasady badania wyników nauczania

 

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
 • wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,
 • opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,
 • wymienia etapy rozwiązywania problemów,
 • wyjaśnia, czym jest algorytm,
 • buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,
 • przedstawia algorytm w postaci listy kroków,
 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.
 1. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń: • opisuje rodzaje gra ki komputerowej,

2.• wymienia formaty plików graficznych,

2.• tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,

 • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,
 • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
 • wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),
 • porządkuje pliki w folderach,
 • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
 • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
 • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
 • wyjaśnia, co to znaczy programować,
 • buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,
 • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
 • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
 • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
 • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
 • steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,
 • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
 • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
 • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
 • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
 • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.
 1. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
 • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
 • wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,
 • omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,
 • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
 • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
 • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
 • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 1. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
 • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
 • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
 • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
 • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.
 1. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
 • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
 • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
 • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
 • wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

Ocena

Stopień dopuszczający
Uczeń:

Stopień dostateczny
Uczeń:

Stopień dobry
Uczeń:

Stopień bardzo dobry
Uczeń:

 • wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • wyjaśnia, czym jest system operacyjny
 • uruchamia programy komputerowe
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek
 • wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie
 • otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty
 • wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych
 • tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP
 • stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP
 • zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP
 • tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP
 • wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet
 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu
 • przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej
 • tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną
 • wyjaśnia, czym jest algorytm
 • wyjaśnia, czym jest programowanie
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • buduje proste skrypty w języku Scratch
 • używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków
 • wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy
 • pisze tekst w edytorze tekstu
 • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu
 • wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.
 • wstawia obraz do dokumentu tekstowego
 • wykonuje operacje na fragmentach tekstu
 • wstawia proste równania do dokumentu tekstowego
 • wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu
 • drukuje dokument tekstowy
 • wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę
 • wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną
 • wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego
 • wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym
 • wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym
 • dzieli cały tekst na kolumny
 • odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu

 

 • wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)
 • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze
 • wymienia rodzaje programów komputerowych
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”
 • wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych
 • wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania
 • wymienia rodzaje grafiki komputerowej
 • opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego
 • zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP
 • wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu
 • wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP
 • zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP
 • drukuje dokument komputerowy
 • wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem
 • omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP
 • tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP
 • umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP
 • stosuje podstawowe narzędzia Selekcji
 • tworzy proste animacje w programie GIMP
 • używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży
 • sprawnie posługuje się przeglądarką internetową
 • wymienia rodzaje sieci komputerowych
 • omawia budowę prostej sieci komputerowej
 • wyszukuje informacje w internecie
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu
 • pobiera różnego rodzaju pliki z internetu
 • dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych
 • przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu
 • unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową
 • wymienia etapy rozwiązywania problemów
 • opisuje algorytm w postaci listy kroków
 • omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym
 • tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne
 • tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach
 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego
 • omawia budowę okna programu Scratch
 • wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch
 • stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach
 • dodaje nowe duszki w programie Scratch
 • dodaje nowe tła w programie Scratch
 • omawia budowę okna programu Logomocja
 • tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz
 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines
 • tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym
 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu
 • korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu
 • korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu
 • wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem
 • korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego
 • przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym
 • •osadza obraz w dokumencie tekstowym
 • modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym
 • stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym
 • stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności
 • wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,
 • stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu
 • stosuje style tabeli w edytorze tekstu
 • stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu
 • wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego
 • zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu
 • dzieli fragmenty tekstu na kolumny
 • przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu
 • przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu

 

 • wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,
 • opisuje rodzaje pamięci masowej
 • omawia jednostki pamięci masowej
 • wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII
 • przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
 • przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego
 • sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery
 • zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy
 • wymienia trzy formaty plików graficznych
 • tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych
 • ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu
 • wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,
 • korzysta z podglądu wydruku dokumentu
 • używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu
 • wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym
 • charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP
 • używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP
 • zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP
 • kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych
 • zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki
 • korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi
 • wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu
 • opisuje algorytm w postaci schematu blokowego
 • wymienia przykładowe środowiska programistyczne
 • stosuje podprogramy w budowanych algorytmach
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach
 • używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch
 • konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch
 • używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo
 • używa zmiennych w języku Logo
 • otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu
 • zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie
 • kopiuje parametry formatowania tekstu
 • wymienia kroje pisma
 • •wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu
 • stosuje zasady redagowania tekstu
 • przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego
 • •formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie
 • zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu
 • wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE
 • wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym
 • wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • zna rodzaje tabulatorów specjalnych
 • wymienia zalety stosowania tabulatorów
 • formatuje komórki tabeli
 • zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli
 • modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego
 • modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny
 • opracowuje projekt graficzny e-gazetki
 • łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych
 • współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego

 

 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery
 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce
 • samodzielnie instaluje programy komputerowe
 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie
 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach
 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy
 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej
 • zapisuje obrazy w różnych formatach
 • •wyjaśnia, czym jest plik
 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku
 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu
 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu
 • poprawia jakość zdjęcia
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy
 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek
 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP
 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP
 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP
 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP
 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych
 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb
 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych
 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów
 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach
 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch
 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch
 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich
 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja
 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym
 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu
 • grupuje obiekty w edytorze tekstu
 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki
 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe
 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności
 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających
 • stosuje tabulatory specjalne
 • tworzy listy wielopoziomowe
 • stosuje w listach ręczny podział wiersza
 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym
 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego
 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje
 • zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF