Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Utworzono: 08 listopad 2021 Opublikowano
D.G. Odsłony: 80

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

 1. Decyzje dotyczące objęcia placówki monitoringiem podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego.
 2. Organy szkoły decydują o miejscach instalacji kamer z poszanowaniem sfery życia prywatnego uczniów.
 3. Monitoring wizyjny służy poprawie bezpieczeństwa uczniów – nie może być instalowany w sposób dowolny.
 4. Kamery monitorujące można instalować tylko w wyznaczonych miejscach, takich jak:

1)   Korytarze szkolne;

2)   Boisko;

3)   Wejście i wyjście ze szkoły;

4)   Parking szkolny;

5)   Szatnie.

 1. Szkoła bezwzględnie informuje o objęciu jej monitoringiem, umieszczając w widocznym miejscu tablicę ostrzegawczą.
 2. Urządzenie rejestrujące wraz z monitorem znajduje się w sekretariacie szkoły.
 3. Dyżury przy rejestratorze pełnią zamiennie pracownicy obsługi.
 4. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji osoba dyżurująca zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania o zajściu dyrektora szkoły.
 5. Istnieje możliwość odtworzenia nagrania w sytuacjach niewłaściwego zachowania uczniów lub rozstrzygnięcia sytuacji niejasnych, niszczenia mienia itp.
  1. Dyrektor szkoły na wniosek Policji, nauczyciela, rodzica lub innego pracownika szkoły umożliwia odtworzenie obrazu zapisu monitoringu, celem ustalenia przebiegu zdarzenia.
  2. Zapis z monitoringu może być wykorzystany jako dowód w sprawie ponoszenia konsekwencji przewidzianych w statucie szkoły.
  3. Obraz przechowywany jest na dysku twardym przez 30 dni.
  4. Decyzje o archiwizacji materiału z monitoringu podejmuje dyrektor szkoły.
  5. Elementy monitoringu wizyjnego mogą być w miarę konieczności udoskonalane, wymieniane lub rozszerzane.
  6. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.