Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Procedury realizacji projektu edukacyjnego

Utworzono: 02 wrzesień 2018 Opublikowano
K.W-B. Odsłony: 559

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku -Kamiennej

Procedury realizacji  projektu  edukacyjnego

 1.Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu edukacyjnego w ciągu cyklu kształcenia.

2. Projekt edukacyjny jest indywidualnym lub zespołowym działaniem mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,          z zastosowaniem różnorodnych metod. Uczeń może wyjść  z inicjatywą indywidualnego projektu, zgłaszając propozycję tematu lub temat może zostać zaproponowany przez nauczyciela.

 

3. Warunki i sposób realizacji projektu na poszczególnych przedmiotach.

PRZEDMIOT

Język polski

Język obcy

Muzyka

Plastyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie do życia w rodzinie

Etyka

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język kaszubski

UWZGLĘDNIENIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie 1. 4.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  c) wykonanie zaplanowanych działań;
  d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

  5. Udział ucznia w projekcie może mieć wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami w Szkolnym Ocenianiu. Wkład ucznia w realizację projektu jest uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym. 

  6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) lub wykraczać poza te treści.

  7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż tydzień i dłuższy niż rok.

 2. 8. Opiekun projektu ma za zadanie:
  a) wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  b) ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
  c) udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

  9. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
  a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  b) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
  c) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.


  10. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

  11. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.

  12. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

  13. Zakończone projekty są odnotowywane na stronie internetowej szkoły.

 

14. Projekty długoterminowe realizowane w konkretnym celu muszą być oceniane pod kątem efektów (ewaluacja).