Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Utworzono: 02 wrzesień 2018 Opublikowano
D.G. Odsłony: 553

PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawa prawna:

  1. 1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  2. 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).

Procedura postępowania:

  1. Ustala się możliwości zwolnienia ucznia z uczestnictwa lub wykonywania określonych ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego:

a) w przypadku, gdy uczeń uskarża się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów),

b) w wyjątkowych sytuacjach (doraźnych) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w danym dniu rodzice (opiekunowie prawni) poprzez pisemną informację rodziców w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej wg wzoru (zał. nr 1), złożoną do wychowawcy oddziału lub nauczyciela wychowania fizycznego,

c) w szkole nie jest dopuszczalne zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego poprzez rozmowę telefoniczną,

d) istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, którego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres (zał. 1 a). W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego
z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. Zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej dokonuje dyrektor szkoły,

e) istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii (zał. 1 b). W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia
z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2. Opinię lekarską, o której mowa w pkt. 1 lit. d, e rodzice (opiekunowie prawni) przekazują niezwłocznie do sekretariatu szkoły. Na jej podstawie dyrektor wydaje pisemne zwolnienie ucznia:

a) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, którego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres (zał. nr 2),

b) z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii (zał. nr 3).

3. O zwolnieniu ucznia z zajęć, o którym mowa w pkt. 1 lit. d, e poinformowany zostaje rodzic ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na zwolnieniu: rodzic, nauczyciel, wychowawca.

4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa na lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami ucznia w danym dniu rodzice mogą wyrazić zgodę na późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie zajęć w danym dniu przez ich dziecko na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do wychowawcy oddziału (zał. nr 4) .

5. Uczeń zwalniany z zajęć do domu w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 b ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione, w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 e ma odznaczane w dzienniku zwolnienie, którego nie wlicza się do ogólnej frekwencji.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub cały rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub “zwolniona”.

7. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca oddziału rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

Załącznik nr 1

 

Skarżysko - Kamienna, dnia………………….

 

 

 

 

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego syna / córki* ………………………………………………, ucznia / uczennicy* klasy ……………………………. ,

z zajęć wychowania fizycznego w dniu……………………… z powodu …………………………..

 

………….....................................................................………….......………………………….

 

Biorę  na  siebie pełną odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

……………………………………………….

Podpis rodzica (opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1a

 

 

………………………………………                                           .……………………….........            pieczęć przychodni lekarskiej                                                           miejscowość/data

 

 

 

OPINIA LEKARSKA O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………… Data urodzenia: …………………………………..……… PESEL ……………………..… Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………

 

W związku z rozdz. 2 § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3  sierpnia  2017 r.  w  sprawie     oceniania,  klasyfikowania   i  promowania  uczniów
 i  słuchaczy  w  szkołach  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  poz.  1534)  wydaję  opinię 
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia następujących ćwiczeń fizycznych:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

w okresie od dnia …………..………..… do dnia ……………………………. .

 

                                                              ………………………………………………

 

                                                                                                 pieczęć i podpis lekarza

 

 

Załącznik nr 1b

 

………………………………………..

 

                                                                                           miejscowość/data

.………………………………
   pieczęć przychodni ekarskiej

 

 

OPINIA LEKARSKA O BRAKU MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA UCZNIA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Nazwisko i imię ucznia:………………………………………………………………………

 

Data urodzenia: ………………………PESEL……………………..……………………….

 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..

 

W   związku   z  rozdz. 2 §  4   ust.   2  Rozporządzenia  Ministra   Edukacji  Narodowej z  dnia
3  sierpnia  2017 r.  w  sprawie     oceniania,  klasyfikowania   i  promowania  uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534) wydaję opinię o braku możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego w okresie od dnia …………..………..… do dnia ……………………………. .

 

 

 

………………………………………….

 

                                                                                       pieczęć i podpis lekarza

 

Załącznik nr 2

 

Skarżysko – Kamienna, dnia …………………...

 

Pieczęć szkoły

 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z WYKONYWANIA

OKREŚLONYCHĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę klasy …………….

 

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                  (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie

opinii lekarza  o          ograniczonych możliwościach wykonywania  ćwiczeń fizycznych    przez ucznia/uczennicę* na zajęciach wychowania fizycznego na czas określony od dnia…………………… roku do dnia ………………….…… roku.

 

Podstawaprawna:rozdz. 2§4ust.1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).

 

 

 Dyrektor szkoły:

………………………………………………

 

Załącznik: opinia  lekarza

Dowiadomości:

rodzice ucznia:

nauczyciel wychowania fizycznego:

 wychowawca oddziału:

 

         Załącznik nr 3

                                                                                      Skarżysko – Kamienna, dnia ……………….

 

Pieczęć szkoły

 

 

ZWOLNIENIE UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę* klasy ………….

                                                     …………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                              (imię, nazwisko ucznia/uczennicy)

 

z  realizacji   zajęć   wychowania  fizycznego  na  podstawie   opinii   lekarza  o  braku  możliwości uczestniczenia ucznia/uczennicy* w zajęciach wychowania fizycznego na czas określony od dnia……………………… roku do dnia ……………………. roku.

Podstawa  prawna:  rozdz. 2§  4  ust.2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.
w sprawie  oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).

 

                                                                                                 Dyrektor szkoły:

                                                                                               ……………………………………………………..

 

Załącznik: opinia lekarza

Dowiadomości:

rodzice ucznia:

nauczyciel wychowania fizycznego:

wychowawca oddziału:

 

 

                                                                                                                                      Załącznik nr 4

Skarżysko - Kamienna, dnia ……….

OŚWIADCZENIE

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* ………….……………………….…………………………

                                                                                                                (imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy*  klasy  …………………….  w  okresie  od  ……………..…………………  do  ………………………………  z  zajęć  wychowania fizycznego  wyrażam  zgodę  na  późniejsze  rozpoczęcie  lub  wcześniejsze  zakończenie zajęć syna/córki* w dniach , gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami  w danym dniu:……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                          (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

 

……………………………………………

            (czytelny podpis rodzica)

* niepotrzebne skreślić