Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Procedury zwolnień z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwień nieobecności w szkole

Utworzono: 02 wrzesień 2018 Opublikowano
D.G. Odsłony: 823

PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

Podstawa prawna:

  1. 1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  2. 2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).
  3. 3.      Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku – Kamiennej.

 

§ 1.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych

1. Na  początku roku szkolnego rodzice i uczniowie zostają zapoznani przez wychowawców
z Procedurami Usprawiedliwiania Nieobecności i Zwalniania Uczniów z zajęć dydaktycznych.

2. Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

3. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz do systematycznej kontroli w dzienniku elektronicznym frekwencji swoich dzieci.

4. Frekwencja uczniów sprawdzana jest do ostatniego dnia nauki, a  rodzicom jest udostępniana poprzez dziennik elektroniczny.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za systematyczne i rzetelne odnotowywanie
w dzienniku elektronicznym nieobecności ucznia na zajęciach.

6. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów jest wychowawca oddziału.

7. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych w terminie 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.

8. Możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej.

9. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać okres nieobecności i okoliczności, które uniemożliwiły uczniowi uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

10. W sytuacji zwolnień z zajęć lub usprawiedliwień budzących wątpliwości, wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów.

11. Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować wychowawcę o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w terminie do trzech dni, licząc od pierwszego dnia nieobecności. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.

12. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień wpływa na ocenę zachowania.

13. Zaniedbanie spełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2.

Zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych:

1. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć tylko na prośbę rodziców, zawierającą formułę: „Biorę pełną odpowiedzialność prawną za  dziecko w czasie jego nieobecności
w szkole”.

2. Zwolnienie musi być przedstawione wychowawcy oddziału w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej przed faktem opuszczenia zajęć przez ucznia.

3. W dniu zapowiedzianych prac pisemnych i sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów.

4. Zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca oddziału, w przypadku jego nieobecności uczeń może być zwolniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, który
w dzienniku elektronicznym umieszcza odpowiednią adnotację.

5. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest zwolnienie ucznia przez kontakt osobisty. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.

6. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole, wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły mogą  zwolnić ucznia z zajęć tylko po uprzednim powiadomieniu rodziców, którzy zapewniają opiekę w drodze do domu. W przeciwnym razie uczeń zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć. W takim przypadku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia decyzji rodzica.

7. Uczeń może być zwolniony na prośbę nauczyciela - opiekuna uczniów reprezentujących szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach i olimpiadach. W takim przypadku  wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisują do dziennika elektronicznego odpowiednią informację.

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję  o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

9. Szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego określone są
w Procedurach Uzyskiwania Zwolnień z Zajęć Wychowania Fizycznego.

10. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach, które odbywają się  w środku zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przebywać w miejscu ustalonym z wychowawcą -
w świetlicy (dotyczy uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej i III klasy Gimnazjum).