Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej

Utworzono: 21 wrzesień 2017 Opublikowano
Super User Odsłony: 1506

REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 

           TRADYCJA SZKOŁY

1)    Uczeń szanuje tradycję szkoły i sztandar szkoły.

2)    Uczeń posiada ważną legitymację szkolną. W przypadku jej utraty lub zniszczenia podstawą wystawienia nowej legitymacji jest wpłacenie ustalonej kwoty, z której 50% otrzymuje Samorząd Uczniowski.

3)    Podczas ważnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje strój odświętny (galowy):biała bluzka, koszula, czarna /granatowa sukienka/spódnica, czarne/granatowe spodnie, czarny/granatowy sweter,marynarka.

4)    Do ważnych świąt państwowych i szkolnych, które powinny być obchodzone przez społeczność szkolną w sposób szczególnie uroczysty należą:

 •  Rozpoczęcie roku szkolnego
 •  Ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na ucznia
 •  Dzień Edukacji Narodowej
 •  Rocznica Odzyskania Niepodległości
 •  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 •  Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły
 •  Inne szczególne uroczystości szkolne.

 

5)    Uczeń może reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych oraz innych ważnych uroczystości jako wybrany przedstawiciel.

 6)    Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

 7)     Buty - uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.

 8)    Fryzura - włosy powinny być zadbane, czyste. Nie do przyjęcia są fryzury subkulturowe (dredy, irokez, itp.). W szkole nie jest dozwolony ostry makijaż, farbowanie włosów, długie paznokcie,  paznokcie pomalowane na kolory inne niż naturalne, percing, tatuaż, oraz wszelkie dodatki właściwe dla subkultur, a także odkryte brzuchy i plecy.

8a Jeśli uczeń w czasie wakacji ufarbował włosy, ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego powrócić do naturalnego koloru włosów.

 9)    Codzienny strój ucznia musi być stosowny. Uczeń/uczennica nie może nosić zbyt skąpych spodenek, spódnic, bluzki nie mogą odkrywać pępka.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

A. UCZEŃ.

1. Uczniowie mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

2) poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły;

3) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;

4) rozwijania zdolności i zainteresowań;

5) udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych organizowanych na zasadach powszechnej dostępności;

6) odpoczynku podczas przerwy;

7) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze;

8) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości;

9) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe;

10) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

11) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;

12) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

13) kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania prawa szkolnego;

2) chronienia własnego życia i zdrowia;

3) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;

4) przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych;

5) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

6) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;

9) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia;

10) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;

11) systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;

12) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych:

a) pozostawienia sali lekcyjne w nienagannym porządku,
b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

13) uzupełniania braków wynikających z absencji.

B. SAMORZĄD UCZNIOWSKI


1. Uczniowie mają prawo do:

1) uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;

3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;

4) czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;
2) respektowania uchwał władz samorządu.


FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

I. PROCEDURY LEKCYJNE

A. Rozpoczęcie lekcji

1. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę.

2.Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, dopilnowując, aby nauczyciel zaznaczył spóźnienie w dzienniku elektronicznym.

 

B. Zachowanie w czasie lekcji

Uczeń:

1. nie je się, nie żuje się gumy.

2. nie trzyma się na ławce butelek , ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji.

3. jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

C. Zakończenie lekcji

1. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

2. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie.

II. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

A. Zastępstwa

1. W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie, lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.

2. Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji.

B. Nieobecności i spóźnienia

1. Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym lub innej formie ustalonej przez wychowawcę.

2. Jednodniowe nieobecności nie zwalniają z obowiązku przygotowania się do lekcji. W przypadku nieobecności ponad 5 dni roboczych uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału.

3. Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie jest obecny na lekcji, ale reprezentuje szkołę (np. w konkursie, zawodach, innych wyjściach), to nauczyciel lub wychowawca wpisuje powód nieobecności w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ta nie zwalnia z przygotowania na następną lekcję z omawianego na tej godzinie tematu. Godzina ta nie musi być usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Nieobecności i spóźnienia należy usprawiedliwić w jak najkrótszym czasie po powrocie. Nieprzekraczalny termin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień to dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności i spóźnienia traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od tej zasady.

5. Z zajęć szkolnych zwolnić ucznia mogą:

1) rodzice lub opiekunowie prawni;

2) dyrektor szkoły;

3) pedagog szkolny;

4) pielęgniarka szkolna;

5) wychowawca klasy;

6) nauczyciel, z którego lekcji uczeń miałby być zwolniony;

6. Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły może nastąpić po osobistym zwolnieniu ucznia przez rodzica lub opiekuna, na podstawie skierowanej do wychowawcy i sekretariatu wiadomości w dzienniku elektronicznym z dopiskiem "zwolniony(-a) do domu" lub pisemnej prośbie dostarczonej do wychowawcy.

7. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia niezwłocznie informowani są rodzice lub opiekunowie.

8. Spóźnienia śródlekcyjne może usprawiedliwić tylko:

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca;

2) psycholog lub pedagog szkolny;

3) pielęgniarka szkolna;

4) wychowawca klasy;

5) nauczyciel, na którego lekcję uczeń się spóźnił, po stwierdzeniu uzasadnionych przyczyn.

9. W przypadku zwolnienia z zajęć wf uczeń nie ćwiczy, ale pozostaje na zajęciach. Jeśli jest to ostatnia godzina zajęć w danym dniu, może wyjść ze szkoły tylko na podstawie zwolnienia rodzica.

D. Savoir-vivre

1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

2. Stosuje na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.

3. Przychodzi punktualnie na zajęcia.

4. Nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy, nie bije.

5. Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.

6. W szkole nie można nosić nakryć głowy.

7. Dba o kulturę języka:

1) nie używa wulgarnych słów;

2) nie krzyczy, ale rozmawia;

3) nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem;

4) grzecznie zwraca się do innych;

5) pracuje nad poprawą błędów językowych.

8. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:

1) ma odwagę przyznać się do winy;

2) nie kłamie;

3) nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.

9. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.

10. Nie ulega żadnym nałogom:

1) nie pali papierosów;

2) nie pije alkoholu;

3) nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

11. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej ma obowiązek zachowywać zasady porządku i dobrego wychowania, co oznacza m.in.:

1)        cierpliwe oczekiwanie na swoją kolejkę odebrania posiłku

2)        uprzejme odnoszenie się przy stole do innych uczestników posiłku

3)       kulturalne spożywanie posiłku

4)       odniesienie brudnych naczyń

5)       zostawienie po sobie porządku i czystości na stole i wokół stołu

12. Uczeń pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

1) kłania się osobom, które zna,

2) ustępuje miejsca osobom starszym,

3) stosuje formuły grzecznościowe,

4) nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.

13. Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej.

14. Godnie reprezentuje imię ucznia Prywatnego Zespołu Szkół.

III. DZIENNIK I OCENY

A. Oceny

1. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.

2. Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny.

3. O ocenach informuje nauczyciel w postaci wpisów do dziennika elektronicznego.

4. Uczniowie posiadają loginy do dziennika elektronicznego i mają wgląd w swoje oceny.

5. Na miesiąc przed końcem semestru i zakończeniem (roku szkolnego) uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę niedostateczną z przedmiotu, a na dwa tygodnie wszystkie przewidywane oceny. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i wpisać je do dziennika elektronicznego.

6. Ocena umiejętności ucznia jest ustalana poprzez:

1) odpowiedzi ustne;

2) kartkówki;

3) sprawdziany pisemne;

4) inne formy oceniania zgodne ze specyfiką przedmiotu.

7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania sprawdzianu lub testu.

8. Sprawdzian pisemny obejmuje dowolny zakres przerobionego materiału.

9. Sprawdzian pisemny jest zapowiadany co najmniej tydzień przed terminem; termin zostaje wpisany do dziennika elektronicznego, a zakres i wymagane umiejętności przedstawiane uczniom.

10.Jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian pisemny.

11. W tygodniu nie mogą być więcej niż trzy sprawdziany pisemne.

12. Sprawdzian semestralny lub roczny jest zapowiadany na początku semestru lub roku szkolnego.

13. W razie nieobecności nauczyciela sprawdzian przeprowadza inny w jego zastępstwie lub termin sprawdzianu jest przekładany na najbliższy możliwy termin.

14. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania sprawdzianu na pierwszej lekcji tego przedmiotu po powrocie do szkoły. W przypadku długich nieobecności uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału lub zaliczenie podczas konsultacji.

15. Sprawdzone i ocenione sprawdziany oraz kartkówki nauczyciel oddaje najpóźniej dwa tygodnie (czyli 10 dni roboczych) po ich przeprowadzeniu. Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz okresu nieobecności nauczyciela. Oceny z prac oddanych później mogą być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie ucznia lub jego opiekunów.

B. Nieprzygotowania

1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny, ale nie więcej niż dwukrotnie w semestrze.

2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z takiego nieprzygotowania!

3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, w trakcie sprawdzania obecności.

4. Zwolnienie obejmuje:

1) odpowiedzi ustne;

2) niezapowiedziane kartkówki;

3) brak pracy domowej;

4) brak stroju na lekcjach wychowania fizycznego;

5) brak materiałów i przyrządów potrzebnych na lekcji.

5. „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski. Oznacza numer porządkowy ucznia na liście w dzienniku lekcyjnym.

6. Uczeń, którego numer porządkowy został wylosowany, ma prawo w danym dniu odstąpić od odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej kartkówki oraz może nie mieć odrobionej pracy domowej, zeszytu i materiałów potrzebnych do zajęć.

7. Zgłoszenie „szczęśliwego numerka” nie jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

C. Samodzielność pracy

Prace kontrolne, sprawdziany, egzaminy, prace konkursowe uczeń wykonuje w celu uzyskania informacji o poziomie swoich umiejętności. Niesamodzielność pracy jest traktowana jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje wpis do dokumentacji szkolnej oraz uzyskanie cząstkowej oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

IV. KARY I NAGRODY

A. Nagrody.

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może zostać wyróżniony.

2. Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może być:

1) pochwalony na forum klasy.

2) pochwalony na forum szkoły.

3) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.

4) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.

3. Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów.

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych

5.Laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim otrzymują na koniec roku szkolnego nagrodę pieniężną w kwocie 200PLN, a finaliści i uczniowie z tytułem „Absolwent na szóstkę” nagrodę w kwocie 100PLN.

6. Uczeń otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową za trzy pierwsze miejsca w konkursach szkolnych.

B. Kary

1. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną szkodę.

2. Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu).

3. Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu szkoły i innych regulaminów, nieprzestrzeganie zarządzeń organów szkoły, a także za każde naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowane opinią lub odpowiednim orzeczeniem, na ucznia lub na określoną grupę uczniów może zostać nałożona odpowiednia kara.

4. Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może zostać nałożona przez odpowiednią instancję według następującej gradacji:

a) upomnienie wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły

b) wezwanie rodziców ucznia na rozmowę

c) nagana Dyrektora szkoły

d) skreślenie ucznia z listy uczniów

5. Podstawą do skreślenie ucznia z listy uczniów może być:

a) rażące okazywanie lekceważenia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

b) kradzież lub świadome niszczenie mienia innych osób lub mienia społecznego

c) poważne wykroczenie przeciw zasadom bezpieczeństwa oraz normom Statutu
 
d) świadome lub uporczywe demoralizowanie innych przez słowa, gesty, uczynki i publikacje, a także przez gorszący dla innych stosunek do obowiązków szkolnych

e) stosowanie wobec innych osób agresji

f) udokumentowane naruszenie przepisów prawa państwowego

6. Z wnioskiem do Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

a) rodzice uczniów

b) Rada Pedagogiczna

7. Dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku nieprzestrzegania Statutu szkoły, Regulaminu Szkoły i w przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia wcześniej ukaranego inną karą.

8. Nałożenie na ucznia kary pociąga za sobą konsekwencje, które w zależności od powagi wykroczenia mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie:

 •  obniżenie oceny zachowania
 •  zagrożenie skreśleniem z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia
 •  zawieszenie przez Dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznej
 •  zawieszenie przez Dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz
 •  zawieszenie prawa do udziału w szkolnej lub pozaszkolnej imprezie rozrywkowej lub kulturalnej
 •   zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej
 •   skrócenie lub zawieszenie wycieczki klasowej (za wykroczenie popełnione przez zespół klasowy)
 •   praca na rzecz szkoły
  9. Nałożona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania.
  10. O każdej karze szkoła niezwłocznie informuje rodziców ucznia.


V. INNE WAŻNE USTALENIA

1. Wchodząc do szkoły, należy używać pastylki dostępowej. Zasady wejścia i wyjścia określa odrębny Regulamin.

2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.

3. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na tarasie i boisku szkolnym tylko pod opieką nauczyciela.

4. Zasady korzystania z Sali gimnastycznej i pracowni przedmiotowych oraz wycieczek określają odrębne regulaminy.


VI. STOSUNEK DO MIENIA SZKOLNEGO

1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego. Uczeń dba o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz o zieleń w szkole i w otoczeniu szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek dbać o wszelkie pomoce i materiały szkolne, używane na jej terenie lub wypożyczane do domu, szczególnie o książki i materiały wypożyczane z biblioteki szkolnej. Ponadto ma obowiązek w odpowiednim terminie zwracać je z powrotem.

3. Uczniowie są materialnie odpowiedzialni za spowodowane zniszczenia. W przypadku niemożliwości imiennego ustalenia winnych odpowiedzialność za powstałe zniszczenia ponosi grupa uczniów obecna przy dokonanych faktach.

4. Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni oraz noszenia odpowiedniego obuwia określonego przez dyrekcję szkoły.

5. Na zakończenie roku każda klasa ma obowiązek uporządkować i opróżnić szatnię, zaś jej stan przedstawić swojemu wychowawcy.

6. Każda klasa ma obowiązek troszczyć się o salę powierzoną jej opiece.

7. Podczas dyżurów nauczycieli na przerwach  między lekcjami, pomagają im dyżurni klasowi, których inni uczniowie rozpoznają po identyfikatorze z napisem „DYŻURNY”.

8. „DYŻURNY” ma prawo zwrócić koledze/ koleżance uwagę, a jeśli ten nie poprawi zachowania, zgłosić ten fakt dyżurującemu nauczycielowi.

9. „DYŻURNY” ma obowiązek pomóc na przerwie niepełnosprawnym kolegom.