Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Regulamin współpracy szkoły z rodzicami

Utworzono: 09 wrzesień 2018 Opublikowano
K.G; A.M. Odsłony: 638

Regulamin współpracy szkoły z rodzicami

Celem współpracy szkoły z rodzicami jest stworzenie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te najbliższe środowiska dziecka powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach.

I.Rodzic w szkole.                               

1. W szkole odbywają się zebrania z rodzicami:

- klasowe,
- kontakty indywidualne,
- dni otwarte.

2. Obowiązkiem każdego rodzica jest uczestniczyć w wyżej wymienionych formach osobiście.

3. W przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.

4.Ustalenie terminu kontaktu innego niż zebranie powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenie z nauczycielem, np. telefoniczne, poprzez dzienniczek ucznia lub inny sposób ustalony z nauczycielem.

5. Rodzic jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie nauczyciela (pisemne, telefoniczne) w szkole.

6. Informacja telefoniczna do rodzica o zaistniałej niedyspozycji dziecka w szkole zobowiązuje rodzica do odebrania go celem zapewnienia mu opieki.

7. Rodzice wspomagają proces wychowawczy, uczestnicząc w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

8. Rodzic ma prawo do informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje wychowawca lub inny nauczyciel w formie ustnej podczas zebrań klasowych i konsultacji.

9. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela ani podczas dyżuru na przerwie, lecz w wyznaczonym terminie.

10. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej rodzic zobowiązany jest do kulturalnego wyrażania swojej opinii. Każde naruszenie godności nauczyciela będzie przekazane odpowiednim służbom.

11. Rodzic zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy i stosować się do nich (wszystkie najważniejsze przepisy szkolne zamieszczone są na stronie internetowej).

II. Obowiązki rodzica wobec dziecka.

1.Rodzic systematycznie kontroluje postępy ucznia oraz jego zachowanie w e-dzienniku, w którym przekazywane są informacje ze szkoły.

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.

3. Rodzic wyraża pisemną zgodę na:
- udzielenie pomocy przedmedycznej dziecku w szkole na cały etap edukacyjny;
- udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców;
- wyjazd dziecka na wycieczkę, np. wycieczkę krajoznawczą lub inną.

4. Sprawdziany wiadomości są do wglądu rodziców w czasie spotkania z nauczycielami.

III. Dokumentowanie kontaktów nauczyciela z rodzicami.

1.Oceny oraz informacje dla rodziców nauczyciel notuje w e-Dzienniku lub w zeszycie informacyjnym ucznia (informacje)- rodzic ma obowiązek zapoznać się z nimi.

2. Rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.

3. Zwolnienie dziecka z zajęć następuje po wcześniejszej prośbie rodzica (opiekuna)- wyklucza się telefoniczne prośby o zwolnienie uczniów.

IV. Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły.

  1. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.
  2. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej, służenie radą i pomocą.
  3. Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze, współpraca z pedagogiem szkolnym .
  4. Dbanie o jak najlepszą i owocną współpracę z rodzicami.