Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Regulamin wypożyczania przez uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych

Utworzono: 02 wrzesień 2018 Opublikowano
K.B. Odsłony: 599

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PRZEZ UCZNIÓW PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ORAZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę  i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

  1. 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, objęci programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

  1. 4. Podręczniki są wypożyczane nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. Podręczniki w klasach I-III, które składają się z kilku części wypożycza się na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy.

5. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do pokwitowania materiałów ćwiczeniowych otrzymanych
od wychowawcy.

6. Wypożyczenia podręczników dokonuje wychowawca klasy, przekazując komplet podręczników na podstawie imiennej listy uczniów klasy.  Wychowawca jest zobowiązany zapisać na liście uczniów numery inwentarzowe wypożyczonych podręczników. Wychowawca klasy jest zobligowany dopilnować, by każdy uczeń otrzymał podręcznik z przypisanym mu numerem inwentarzowym.

7. Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszej połowie września, nie później niż do dnia 15 września danego roku szkolnego. W miarę potrzeb wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów potwierdzają odbiór podręcznika na imiennej liście uczniów.

8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się do naszej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, uczeń korzysta
z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej
w obecności wychowawcy.

9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem. Zabronione jest niszczenie poprzez:  wyrywanie i nacinanie kartek, dokonywanie jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń, poplamienie książki.

11. Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

12. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, zgodnie z kosztem obowiązującym w danym roku szkolnym.

13. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi ich integralna cześć i podlega zwrotowi. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub jego odkupienia.

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego  rodzice są zobowiązani poinformować o tym nauczyciela wychowawcę.

15. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

16. O terminie wypożyczenia i zwrotu kolejnych części podręczników w ciągu roku szkolnego decyduje nauczyciel wychowawca danej klasy.

17. Zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie klas I-III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego realizacji, w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy. Uczniowie zwracają podręczniki wychowawcy klasy, a ten przekazuje je do biblioteki szkolnej.

18. Podczas zwrotu podręczników wychowawca dokonuje oględzin każdego podręcznika, określając stopień jego zużycia, kwalifikuje zniszczone oraz zagubione podręczniki do zwrotu kosztów. Sytuacje sporne rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektorzy szkoły.

19. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji            w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

20. Każdy uczeń ma zapewnione korzystanie z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkole i w domu.

Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.