HYMN SZKOŁY posłuchaj
Get Adobe Flash player
Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Utworzono: 27 listopad 2017 Opublikowano
E.B. Odsłony: 1165

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej

Realizowany w roku szkolnym 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
 •  do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – www.dziennikustaw.gov.pl (dostęp dn. 14.03.2017r.).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
 • Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej .

 Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2017/2018 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym  ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej i zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:
* otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi
* wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości
* odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego
* odpowiedzialny za swoje zachowanie
* aktywny, dociekliwy i kreatywny

zna:
* swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim)
* symbole narodowe i je szanuje
* swoje zalety i mocne strony

umie:
* akceptować siebie i innych
* komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
* obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką
* dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
* być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska
* okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym

Absolwent szkoły podstawowej:

* jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia)
* posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy
* sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia
* rozwija zainteresowanie otaczającym go światem
* posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną
* jest przygotowany do odbioru różnych form kultury
* potrafi dokonać samooceny
* rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami
* dba o bezpieczeństwo swoje i innych
* charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu
* potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju
* okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom
* potrafi działać w grupie
* umie wyrażać swoje poglądy, dążenia
* jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
* niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym
* kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności
* zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia
* zna i rozumie zasady współżycia społecznego
* jest tolerancyjny
* jest ambitny
* jest kreatywny
* jest odważny
* jest samodzielny
* posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych
* szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy
* jest odporny na niepowodzenia
* integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)      prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 • wolontariat

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. 1.      Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. 2.      Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. 3.      Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. 4.      Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. 5.      Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. 6.      Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • , współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. 7.      Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 

 

 1. 8.      Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

         

Lp.

Zadania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

dyrektor

 

2.

Imprezy integracyjne

wrzesień

wychowawcy

 

3.

Dzień Chłopaka

wrzesień

wychowawcy

 

4.

Pasowanie na ucznia

październik

Wychowawca kl.I , wychowawcy kl. "0", Małgorzata Gałczyńska

 

5.

Dzień Nauczyciela

13.10.2017

Monika Wójtowicz, Małgorzata Gałczyńska

 

6.

Zapalenie zniczy przed Pomnikiem Harcerza

30.10.2017

Bernadeta Smulczyńska, Agnieszka Pokrzywka

 

7.

Tydzień logicznego myślenia zakończony konkursem.

Październik 2017

Małgorzata Kuleta

 

8.

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Od 11.11.2017r. Do 11.11.2018

Jolanta Flis, Małgorzata Pisarek, Zofia Glinka

 

9.

Lekcja „Droga do wolności” w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach                        

Listopad 2017

Anna Grudzień, Damian Garbala

 

10.

Czarny Teatr-spektakl z okazji 99.
 rocznicy odzyskania niepodległości.

10.11.2017

Małgorzata Gałczyńska, Bernadeta Smulczyńska

 

11.

Konkurs Plastyczny „ Orzeł Biały- nasza duma”.

zgodnie z regulaminem Senatu, zgłoszenie szkoły do 10.01.2018

Monika Smulczyńska, Justyna Zbroja

 

12.

Wystawa pokonkursowa prac.

 Po zakończeniu konkursu kwiecień/maj 2018

Monika Smulczyńska, Justyna Zbroja

 

13.

Konkurs międzyszkolny "123 lata do wolności"

10.05.2018

Małgorzata Pisarek, Damian Garbala

 

14.

Prezentacje multimedialne

Maj 2018

Jolanta Flis, Małgorzata Pisarek, Zofia Glinka

 

15.

bal kostiumowy z tańcami narodowymi

Maj 2018

Katarzyna Kumalska, Małgorzata Węgłowska

 

16.

Wycieczka do Belwederu i Muzeum Józefa Piłsudskiego

Listopad 2018

Wychowawcy Gimnazjum

 

17.

Mam talent

Listopad 2017

Zofia Glinka, Jolanta Flis

 

18.

„Jesteśmy wolni od uzależnień” (cykl warsztatów zakończony apelem)

Listopad / Grudzień 2017

Agnieszka Półtorak

 

19.

Konkurs świetlicowy –Lepimy najweselszego bałwana.

jak spadnie śnieg

wychowawcy świetlicy

 

20.

Warsztaty z programowania

Grudzień 2017

Karolina Baradziej, Kazimierz Sabatowski

 

21.

Wigilia szkolna

Grudzień 2017

Katarzyna Włodarczyk-Buczek, Róża Szkutnik-Michalska, Agnieszka Mike

 

22.

Konkurs języka angielskiego

Grudzień 2017

Karina Sekuła

 

23.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 - 21.12.2017

 

 

24.

Konkurs ortograficzny

Styczeń 2018

Anna Grudzień, Katarzyna Włodarczyk-Buczek

 

25.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń 2018

wychowacy klasy "0" i klas I-III

 

26.

Ferie zimowe

12.02.2018-25.02.2018

 

 

27.

Konkurs recytatorski

Luty 2018

Róża Szkutnik-Michalska, Katarzyna Kumalska

 

28.

Dzień angielski

Luty 2018

Agnieszka Rykowska

 

29.

Dzień niemiecki

Luty 2018

Magdalena Nowak

 

30.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018-03.04.2018

 

 

31.

Spektakl koła teatralnego

Marzec 2018

Monika Wójtowicz 

 

32.

Konkurs chemiczny dla kl II gim.

Marzec 2018

Jolanta Flis

 

33.

„Co Polska dała światu”?

Marzec 2018

Zofia Glinka

 

34.

Turniej Szachowy

Marzec 2018

Damian Garbala

 

35.

Turniej badmintona

Marzec 2018

Małgorzata Lasota

 

36.

Szkolny Konkurs chemiczny

Marzec 2018

Jolanta Flis

 

37.

Szkolny konkurs biologiczny

Kwiecień 2018

Renata Górska

 

38.

Szkolny konkurs przyrodniczy

Kwiecień 2018

Renata Górska

 

39.

Wycieczka dydaktyczna do Centrum Kopernika i do Rezerwatu Wietrznia.

Maj 2018

Renata Górska

 

40.

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca

Czerwiec 2018

dyrekcja, wychowawcy, rodzice

 

41.

Promocja Zdrowego Odżywiania.

cały rok

Renata Górska

 

42.

Zakończenie szkoły- uroczystość pożegnalna klasy III gimnazjum.

Czerwiec 2018

wychowawcy klas gimnazjalnych

 

43.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

dyrektor

 


VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2017/2018 50% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań.
 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 95% uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2017/2018 powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • w terminie do 31.10.2017 r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu,
 • rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 30.11.2017 r.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
 4. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Do 31.11.2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2017/2018 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Treści profilaktyczno-wychowawcze do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach I-III oraz IV–VIII

OBSZAR

ZADANIA KLAS I-III

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje – kształtowanie  postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

 

 

  

 

 

OBSZAR

ZADANIA

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.


Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.


Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

 

 VIII. Harmonogram działań

 

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Kryterium osiągniętego sukcesu

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Wrzesień; czerwiec

Stworzenie listy kół zainteresowań zgodnymi z oczekiwaniami większości uczniów i rodziców

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów

wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne

 

 


Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli 1 zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, dyrekcja

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

nauczyciele przedmiotów

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, konkursów szkolnych, międzyszkolnych i przedmiotowych

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

 

Styczeń 2018

 


II semestr roku szkolnego 2017/2018

50 % uczniów SP uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne; uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych

Przynajmniej raz w roku każda klasa uczestniczy w spektaklu teatralnym, wyjściu do muzeum lub uczestniczy w jakiejkolwiek innej formie życia kulturalnego miasta


Cała Rada Pedagogiczna została przeszkolona z zakresu TIK
Zapis w dzienniku lekcyjnym przy temacie realizowanym z użyciem konkretnej metody TIK

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z Doradztwa Zawodowego


godziny wychowawcze

nauczyciel Grażyna Nowak

wychowawcy, pedagog szkolny

10 godzin lekcyjnych począwszy od początku roku szkolnego 2017/2018

1 godzina wychowawcza w semestrze

Dokumentacja z przeprowadzonych 10 zajęć w dzienniku lekcyjnymPrzeprowadzenie minimum 1 godziny wychowawczej w semestrze na dany temat

Kształtowanie postawy twórczej

szkolny festiwal MAM TALENT


Szkolny konkurs piosenki angielskiej

wychowawcy,
Jolanta Flis, Zofia Glinka

Agnieszka Rykowska, Karina Sekuła

Listopad 2018


Luty 2018

Raz w roku odbywa się w szkole Festiwal MAM TALENT
Raz w roku odbywa się w szkole konkurs piosenki angielskiej

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

warsztaty w klasach

 
Debata na temat: Różne sposoby odżywiania a zdrowie człowieka.

Wychowawcy
pedagog
Renata Górska
wychowawca klasy 7 i wychowawcy gimnazjum

pierwsze półrocze

drugie półrocze

Przeprowadzenie godziny wychowawczej w formie warsztatu (potwierdzenie wpisem w dzienniku elektronicznym)

przeprowadzenie debaty na forum szkoły

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

Spotkanie uczniów  z absolwentami szkoły

Szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

Wychowawcy, dyrektor

dyrektor

Drugie półrocze


czerwiec 2018

 

Odbycie spotkania z absolwentem szkoły

Przyznanie nagród na forum szkoły

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

Wychowawcy
pedagog

Zgodny z harmonogramem godzin wychowawczychcały rok

Przeprowadzenie minimum 1 godziny wychowawczej w ciągu roku szkolnego na dany temat

Przeprowadzenie 1 zajęć warsztatowych potwierdzony wpisem do dziennika pedagoga szkolnego

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny
Powołanie Rady Wolontariatu.


Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

opiekun samorządu szkolnego: Agnieszka Rykowska, Agnieszka Półtorak; Agnieszka Mike, Katarzyna Włodarczyk-Buczek


Październik 2017

Listopad 2017

Powstanie Szkolnej Rady Wolontariatu
Udział uczniów szkoły w akcjach charytatywnych (potwierdzone przez organizatorów akcji)

Program Szkolnego Wolontariatu

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych


lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu i wzorców moralnych

Lekcje patriotyzmu w OMPIO


Lekcje patriotyzmy w IPN w Kielcach „Przystanek historia”

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie


wychowawcy


wychowawcy klas 4-7 i wychowawcy gimnazjumwychowawcy klas I-III

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

cały rok


Listopad 2017

Kwiecień 2018

Udział społeczności szkolnej w uroczystościach patriotycznych obchodzonych w szkole
minimum 2 godziny wychowawcza w ciągu roku

Klasy 4-7 i Gimnazjum wzięły udział w lekcjach patriotycznych zorganizowanych przez OMPIO w Kielcach

Odbycie lekcji patriotycznej w IPN w Kielcach

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

Wycieczki regionalne:
- Muzeum Historii Kielc
- Muzeum Wsi Kieleckiej „Tokarnia”

wychowawcy

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Uczniowie wszystkich klas wezmą udział we wskazanych wycieczkach

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

 

Spotkanie z psychologiem w klasach 4-7 i gimnazjum

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas


psycholog Bartosz Rybienik

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga

 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawcę

Listopad 2017

 

Udział uczniów klas 4-7  w warsztatach organizowanych przez pedagoga szkolnego
Minimum 2 godziny wychowawcze w semestrze


Odbycie spotkania z psychologiem uczniów klas 4-7 i gimnazjum

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu


zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców

 

Projekt edukacyjny „Właściwe odżywianie warunkiem zdrowia”

Projekt unijny „Mleko i warzywa w szkole”

nauczyciele WF, wychowawcy klas 1-3
wychowawcy klas; wychowawcy świetlicy


Renata Górska


dyrektor

Maj 2018


cały rok
cały rok


cały rok

Udział wszystkich uczniów szkoły w Dniu Sportu

minimum dwie godziny w roku szkolnym 2017/2018przedstawienie na forum szkoły rezultatów projektu

uczniowie biorą udział w Projekcie Unijnym; umowa z fundacją realizującą projekt

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

Wrzesień 2017

Godzina wychowawcza potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu Agnieszka Rykowska Agnieszka Półtorak

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem działań pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2017

 

 

 

 

 

Odbycie w klasach 4-7 warsztatów z pedagogiem szkolnym potwierdzony wpisem w dzienniku pedagoga szkolnego
Powstanie Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych

Doskonalenie kultury bycia.

Akademii Dobrych Manier – gazetka ścienna pedagoga

pedagog szkolny

Cały rok

Gazetka Ścienna obok gabinetu pedagoga, dokumentowana zdjęciami

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi


Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie

 

 

Wychowawcy, dyrekcja


wychowawcy klas 1-3

23 kwietnia 2018Październik 2017

Udział wszystkich uczniów szkoły w akcji sprzątania świata potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego i wpisem na stronie www szkołyUdział w zajęciach edukacyjnych w nadleśnictwie, potwierdzona wpisem do dziennika, wpisem na stronie internetowej szkoły

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klasy 7 prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

pedagog szkolny,
pracownik Urzędu Pracy

drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga szkolnego

 

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy; odbycie warsztatów przeprowadzonych z klasą 7 przez pedagoga szkolnego potwierdzone przez wpis do dziennika pedagoga szkolnego.

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

 

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

dyrektor

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

Zwiększenie frekwencji uczniów (udokumentowane raportem frekwencji w dzienniku elektronicznym)

EMOCJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego

 

 

pedagog szkolny

Cały rok


zgodnie z potrzebami uczniów

Odbycie warsztatów potwierdzone wpisem do dziennika pedagoga

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

zajęcia integracyjne w klasach na bazie filmu o agresji i jej unikaniu

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Odbycie zajęć integracyjnych potwierdzone wpisem do dziennika pedagoga

BEZPIECZEŃSTWO

Kształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i pozostałych uczniów

Trening ALARMU i EWAKUACJI
na wypadek pożaru lub innych zagrożeń
Zapoznanie uczniów ze Statutem i wszystkimi regulaminami obowiązującymi w szkole

Wszyscy pracownicy szkoły

wychowawcy

Jeden raz w każdym semestrze


Koniec listopada 2017

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w Treningu Ewakuacji  z udziałem Straży Pożarnej potwierdzone sprawozdaniem z przebiegu próbnego alarmu przeciwpożarowego

Wszyscy uczniowie są zapoznani ze Statutem i regulaminami szkoły

 

BEZPIECZEŃSTWO

Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi

warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce


Spotkanie z policją w ramach projektu „Bezpieczni na drodze”

Pedagog


wychowawcy


wychowawcy klasy 0 i 1

Cały rok


zgodnie z planem pracy wychowawcy

Listopad 2017

Udział uczniów wszystkich klas w warsztatach prowadzonych przez pedagoga (potwierdzone zapisem w dzienniku pedagoga szkolnego)

Godzina wychowawcza potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego

Udział uczniów klasy 0 i klasy 1 w spotkaniu z policją, potwierdzone wpisem do dziennika elektronicznego

 

ZDROWIE

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego


udział w projekcie „Dziel się uśmiechem”


pogadanki pielęgniarki szkolnej

Pedagog


pedagog

pielęgniarka szkolna

Cały rok


Listopad 2017


cały rok

Udział uczniów wszystkich klas w warsztatach prowadzonych przez pedagoga (potwierdzone zapisem w dzienniku pedagoga szkolnego)


Uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę biorą udział w przeglądzie stomatologicznym.

 

               

 
IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6)      analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rodzice.