Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Utworzono: 15 wrzesień 2021 Opublikowano
A.G.; D.G. Odsłony: 233

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej

realizowany w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – www.dziennikustaw.gov.pl (dostęp dn. 14.03.2017r.).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym2021/2022.
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COZVID – 19.
 • Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej .

 Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2021/2022opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym ocenianiem. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem sądziałania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej i zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2020/2021.
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą
  i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska
o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 II. Sylwetka absolwenta

 Dążeniem Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Absolwent szkoły podstawowej:

* jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia)
* posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy
* sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia
* rozwija zainteresowanie otaczającym go światem
* posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną
* jest przygotowany do odbioru różnych form kultury
* potrafi dokonać samooceny
* rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami
* dba o bezpieczeństwo swoje i innych
* charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu
* potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju
* okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom
* potrafi działać w grupie
* umie wyrażać swoje poglądy, dążenia
* jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
* niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym
* kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności
* zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia
* zna i rozumie zasady współżycia społecznego
* jest tolerancyjny
* jest ambitny
* jest kreatywny
* jest odważny
* jest samodzielny
* posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
o bezpieczeństwo własne i innych
* szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy
* jest odporny na niepowodzenia
* integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole
* przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID – 19).
* zna zasady ochrony zdrowia psychicznego ( w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID – 19) oraz czynniki chroniące przed
   zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego.

 III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia
i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzenie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID – 19).

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów
i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe
wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych
skutków.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)      doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,

4)      poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,

5)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

6)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

7)      poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,

8)      prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

9)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,

4)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, COVID – 19,

5)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli
i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w sytuacjach zagrożenia narkomanią i COVID – 19.

 Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są
w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,

4)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły,

5)      wspieranie uczniów i wychowanków podczas izolacji społecznej spowodowanej kwarantanną w związku z COVID – 19,

6)      wspieranie uczniów po zdalnym nauczaniu, przeciwdziałanie depresji,

7)      wspieranie uczniów w powrocie do właściwej kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała, higieny wzroku i odpowiedniej wentylacji płuc.

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów Kierunków Polityki Oświatowej Państwa,

3)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

4)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

5)      poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji, 

6)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

7)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej po izolacji spowodowanej COVID - 19,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID - 19,                      
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy w ramach przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z COVID – 19,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,
 • wolontariat.

 Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa COVID – 19 obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
 • uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

 IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. 1.      Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • monitoruje i odpowiada za opracowanie i realizację procedur bezpieczeństwa COVID – 19,
 • motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
 • stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 • inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
 • stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,
 • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,
 • dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi (np.  prowadzeniem dokumentacji uzupełniającej, sprawozdań, itp.), w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami,
 • czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów,
 • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 2.      Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów
  z rówieśnikami,
 • dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej
  z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania,
 • dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie
   wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznegoi uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją
  i przestępczością, a także depresją,
 • opracowuje wspólnie z dyrektorem szkoły procedury bezpieczeństwa COVID – 19,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 3.      Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
  a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii
  COVID-19,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa COVID – 19,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń
  i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 • zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 4.      Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego
  i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności
  w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi
  z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • informują uczniów i rodziców o procedurach bezpieczeństwa COVID – 19 obowiązujących w szkole,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 5.      Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy
  z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji i zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 6.      Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,
 • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny,
 • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

 7.      Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • przestrzegają procedury bezpieczeństwa COVID – 19 obowiązujące w szkole,
 • współdziałają ze szkołą w procesie wdrażania i realizacji procedur bezpieczeństwa COVID – 19 i udzielają wsparcia swoim dzieciom
  w tym zakresie,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 8.      Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • współpracuje z nauczycielami w ramach wdrażania i realizacji procedur bezpieczeństwa COVID – 19,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2021 - 2022

 

Lp.

Zadania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

01.09.2021 rok

Dyrektor, Zasępca Dyrektora

 

2.

Zebrania klasowe.

03 - 09.09.2021 rok

Wychowawcy

 

3.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.

13.09.2021 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Zaopiniowanie programu prof. - wych.

4.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

15.09.2021 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Zatwierdzenie dokumentacji pracy szkoły w roku

2021/22.

5.

 

Rajd integracyjny w ramach projektu patriotycznego

14 - 15.09.2021 rok

Wychowawcy

Realizacja projektu patriotycznego: „Jestem patriotą - znam i kocham swoje miasto i okolice”.

 

6.

Dzień piżamy w szkole (akcja dla dzieci z chorobami nowotworowymi).

24.09.2021 rok

Wychowawcy

Przeprowadzenie akcji w szkole.

7.

Próbna ewakuacja

29.09.2021 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Wychowawcy

Sporządzenie protokołu
i przekazanie PPSP.

8.

Dzień Chłopaka

30.09.2021 rok

Wychowawcy

 

9.

11 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

01.10.2021 rok

Małgorzata Kuleta, Kamila Nowocień

 

10.

Ślubowanie klasy I-szej

11.10.2021 rok

Małgorzata Węgłowska

 

11.

Realizacja projektu „ Jestem patriotą- znam
i kocham swoje miasto i okolice”

Cały rok

Koordynator: Renata Górska, Katarzyna Włodarczyk - Buczek

Wychowawcy, Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Realizacja priorytetu MEiN na rok szkolny 2021/22.

12.

Zapalenie zniczy przed Pomnikiem Harcerza

30.10.2019

Damian Garbala

 

13.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14.10.2021 rok

SU, Marta Zegadło

 

14.

Lekcja muzealna w Muzeum Orła Białego pt. „Z ziemi włoskiej do Polski”

08 - 09.11.2021 r.

Zastępca Dyrektora

Poznanie  historii hymnu polskiego.

15.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

10.11.2021 rok

Katarzyna Kumalska, Waldemar Gębski, Kamila Nowocień

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, hymnu. Apel z okazji Święta Niepodległości.

16.

Zebrania klasowe

25 - 30.11.2021 rok

Wychowawcy

Informacja
o postępach
w nauce
i zachowaniu.

17.

Mikołajki klasowe

06.12.2021 rok

Wychowawcy

 

18.

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną.

Do 10.12.2021 roku

Wychowawcy

 

19.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2021

Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

 

20.

Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen na pierwsze półrocze.

20.12.2021 rok

Wszyscy nauczyciele

 

21.

Jasełka

21-22.12.2021 rok

Ks. Łukasz Białas, Agnieszka Miernik, Agnieszka Mike

21.12 dla rodziców

22.12 dla społ. Szkolnej

22.

Wigilia szkolna

22.12.2021 rok

Wychowawcy

 

23.

Przerwa świąteczna.

23. – 31.12.2021 rok

   

24.

Rada klasyfikacyjna

10.01.2022 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

25.

Zebrania klasowe

11. – 14.01.2022 rok

Wychowawcy

 

26.

Ferie zimowe

17. – 30.01.2022 rok

   

27.

Dzień Babci i Dziadka

04.02.2022 rok

Wychowawcy klas1-3

 

28.

Realizacja projektu „Matematyka jest wszędzie”

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Koordynator: Małgorzata Kuleta, Nauczyciele przedmiotowcy

Realizacja priorytetu szkoły.

29.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Luty 2022 rok

Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

 

30.

Lifehack

Luty 2022 rok

Wychowawcy

 

31.

Dzień Kobiet

08.03.2021 rok

Damian Garbala, Kazimierz Sabatowski, Michał Banaszczyk

 

32.

Konkurs retoryczny „Wiem co mówię”.

Marzec 2022 rok

Katarzyna Włodarczyk – Buczek

W ramach realizacji projektu „Jestem patriotą - znam
i kocham swoje miasto i okolice”.

33.

Turniej badmintonowy

Marzec 2022 rok

Małgorzata Lasota

 

34.

Mam Talent

Marzec 2022 rok

Anna Rokita

 

35.

Rekolekcje

Kwiecień 2022 rok

Ks. Łukasz Białas, Agnieszka Miernik

Według ustaleń proboszcza

36.

Przerwa wiosenna

14. – 19.04.2022 rok

   

37.

Zebrania klasowe

25. – 29.05.2022 rok

Wychowawcy

Informacja
o postępach
w nauce
i zachowaniu.

38.

Wycieczki szkolne.

Według harmonogramu

Wychowawcy

 

39.

Turniej szachowy

Maj 2022 rok

Damian Garbala

 

40.

Zawiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych.

Do 20.05.2022 roku

Wychowawcy

 

41.

Egzamin ósmoklasisty

24.,25.,26.05.2022 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Komisje

 

42.

Festyn rodzinny

01.06.2021 rok

Wszyscy nauczyciele

 

43.

Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego 2021/2022

Do 06.06.2022 roku

Wszyscy nauczyciele

 

44.

Zebrania klasowe

06. – 10.06.2022 rok

Wychowawcy

Informacja
o postępach
w nauce
i zachowaniu.

45.

Rada klasyfikacyjna

20.06.2022 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

46.

Wolontariat szkolny

Cały rok

Anna Rokita

 

47.

Imprezy organizowane przez SU

Cały rok

SU, Marta Zegadło

 

48.

Zakończenie szkoły - uroczystość pożegnalna klas VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej

23.06.2022 rok

Wychowawcy

 

49.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25.06.2022 rok

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

50.

Wakacje

27.06. - 31.08.2022 rok

   

 VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Utrzymanie wysokiej frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasie I.
 2. Reintegracja po zdalnym nauczaniu w klasach II – VIII.
 3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2021/2022powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm
  i zasad.
 4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 30.09.2021 r.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia, a zdrowiem.
 4. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.
 5. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Przeprowadzenie cyklu zajęć kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji.
 4. Powyżej 90% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
 5. 90% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Do 30.09.2021 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Utrzymanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2021/202290% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 VII. Treści programu profilaktyczno-wychowawczego realizowanego podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach I-III oraz IV–VIII

OBSZAR

ZADANIA KLAS I – III

Zdrowie – edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo skutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 • przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Relacje – kształtowanie  postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język
i kulturę wypowiadania się;
• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie
 z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych
z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności
i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 • Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zakażeniem COVID – 19.

 

OBSZAR

ZADANIA

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia
i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny
i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego
i zdrowego stylu życia.

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania
i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń
i niedoskonałości.

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała
z uwzględnieniem zmian fizycznych
i psychicznych
w okresie dojrzewania.

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku
i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania
i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących
i autorytetów.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań
i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli
i wartości rodziny
w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań
i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Zapoznanie z rolą zainte­resowań
w życiu czło­wieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa
w kulturze. 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się
z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność
i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

 

Popularyzowanie wiedzy
o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy
i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających
z korzysta­nia
z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.


Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących
i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski
o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym
z zakażeniem COVID – 19.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.


Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zakażeniem COVID – 19.

Dostarczanie wiedzy na temat osób
i instytu­cji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz
z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku
w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zakażeniem COVID – 19.

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory
i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy
z za­kresu prawa dotyczącego postępowania
w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania
w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie
i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele
 i zada­nia życiowe?

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zakażeniem COVID – 19.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych
i moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji
w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym związanym z zakażeniem COVID – 19.


VIII. Harmonogram działań
 

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Kryterium osiągniętego sukcesu

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień
i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i obserwacje podczas bieżącej pracy

Nauczyciele,

wychowawcy

Wrzesień; czerwiec

Stworzenie listy kół zainteresowań zgodnymi
z oczekiwaniami większości uczniów i rodziców

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć
w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów

Wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miastajeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna),

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości klasowe

 

Realizacja projektu „Matematyka jest wszędzie”

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli 1 zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

 

 

Koordynator: Małgorzata Kuleta, Nauczyciele przedmiotowcy

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, konkursów szkolnych, międzyszkolnych i przedmiotowych

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć
 i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 


II semestr roku szkolnego 2021/2022

 

 

 

 

 

Cały rok

uczniowie uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych
i w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych

Przynajmniej raz w roku każda klasa uczestniczy
w spektaklu teatralnym, wyjściu do muzeum lub uczestniczy w jakiejkolwiek innej formie życia kulturalnego miasta

Uczniowie klas IV – VIII wezmą udział w projekcie. Zainteresowanie uczniów matematyką. Uświadomienie uczniom, że matematyka jest wokół nas.

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym przy temacie realizowanym
z użyciem konkretnej metody TIK

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

 

 

Godziny wychowawcze

Nauczyciel

 

Pedagog

 

 

Wychowawcy, Pedagog szkolny

10 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022
w klasach VII i VIII

Cały rok

 

 

1 godzina wychowawcza
w semestrze

Dokumentacja
 z przeprowadzonych 10 zajęć w dzienniku lekcyjnym

Przeprowadzenie zajęć przez pedagoga szkolnego.

Przeprowadzenie minimum
1 godziny wychowawczej
w semestrze na dany temat

Kształtowanie postawy twórczej

Mam Talent

 

 

Szkolne konkursy plastyczne

Anna Rokita

 

 

Katarzyna Doniec

Marzec2022 rok


Cały rok

Raz w roku odbywa się
w szkole konkurs talentów

 

Przeprowadzenie szkolnych konkursów plastycznych

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

Warsztat „Wartości w moim życiu”

 • Szczęście
 • Miłość

Wychowawcy,
Pedagog

Drugie półrocze klasy VI - VIII

Przeprowadzenie godziny wychowawczej w formie warsztatu (potwierdzenie wpisem w dzienniku elektronicznym)

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji
i wyników egzaminów zewnętrznych

 

Spotkanie uczniów  z absolwentami szkoły

Szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

Wychowawcy, Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Drugie półrocze


Czerwiec 2022 rok

 

Odbycie spotkania
z absolwentem szkoły

Przyznanie nagród na forum szkoły

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

Wychowawcy

Zgodny z harmonogramem godzin wychowawczych

Przeprowadzenie minimum
1 godziny wychowawczej
w ciągu roku szkolnego na dany temat

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny

 

 


Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

Opiekun samorządu szkolnego: Marta Zegadło, Anna Rokita, Katarzyna Włodarczyk-Buczek

 

Anna Rokita

Wrzesień 2022 rok

 

 

 

 


Wrzesień 2022 rok

Udział uczniów szkoły
w akcjach charytatywnych (potwierdzone przez organizatorów akcji)

 


Program Szkolnego Wolontariatu

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego
 i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych


Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu i wzorców moralnych

 

Wystawy z okazji świąt narodowych.

 

Realizacja projektu „ Jestem patriotą - znam
i kocham swoje miasto
i okolice”.

Zgodnie

z kalendarzem uroczystości
i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie


Wychowawcy

Damian Garbala

 

 

Koordynator: Renata Górska, Katarzyna Włodarczyk - Buczek

Wychowawcy, Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Udział społeczności szkolnej w uroczystościach patriotycznych obchodzonych w szkole
Minimum 2 godziny wychowawcze w ciągu roku

Przygotowanie wystawy

 

 

Realizacja priorytetu MEiN na rok szkolny 2021/22. Podsumowanie projektu
w czerwcu 2022 roku.

 

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

Realizacja projektu „ Jestem patriotą - znam
i kocham swoje miasto
i okolice”.

Koordynator: Renata Górska, Katarzyna Włodarczyk - Buczek

Wychowawcy, Dyrektor, Zastępca Dyrektora

Cały rok

 

Realizacja priorytetu MEiN na rok szkolny 2021/22. Podsumowanie projektu
w czerwcu 2022 roku.

 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi
w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję
i przemoc

 

Kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, życzliwości
i otwartości

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

 

 

Spotkanie z pedagogiem
i psychologiem 
w klasach VI – VIII

 

Wolontariat szkolny

Warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawcę

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Udział uczniów klas IV - VIII
w warsztatach organizowanych przez pedagoga szkolnego

Minimum 2 godziny wychowawcze w semestrze


Odbycie spotkania
z pedagogiem uczniów klas VI - VIII

Imprezy charytatywne

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu


Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców


Projekt unijny „Mleko i warzywa
w szkole”

 

 

Nauczyciele W - F, Wychowawcy klas
1-3


Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy


Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

 

Czerwiec 2022 rok

Cały rok
Cały rok

 

Udział wszystkich uczniów szkoły w Dniu Sportu


Minimum dwie godziny
w roku szkolnym 2021/2022Uczniowie biorą udział
w Projekcie Unijnym; umowa
z fundacją realizującą projekt

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania
 o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej,

a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły
 i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

Wychowawcy

Wrzesień 2021 rok

Godzina wychowawcza potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.


Uczenie zasad samorządności
i demokracji

 

Warsztaty z zakresu „Moja klasa, moja szkoła”

 

 

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

Opiekun samorządu Marta Zegadło, Wychowawcy

 

 

Zgodnie z harmonogramem działań pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 rok

 

 

 

 

 

Odbycie w klasach IV - VIII warsztatów z pedagogiem szkolnym potwierdzony wpisem w dzienniku pedagoga szkolnego


Powstanie Samorządu Uczniowskiego
 i Samorządów Klasowych

Doskonalenie kultury bycia.

Zajęcia profilaktyczne: „Poznaję moje prawa”

Pedagog szkolny

Cały rok, klasy I - III

Zajęcia profilaktyczne

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Przeprowadzenie akcji informacyjnejw związku
z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi

 

Wychowawcy, dyrekcja

22 kwietnia 2022 rok

Udział wszystkich uczniów szkoły w godzinie wychowawczej poświęconej tej tematyce

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami
w celu uzyskania informacji
o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Warsztaty dla klasy VII – VIIprowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka Wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

Pedagog szkolny,
pracownik Urzędu Pracy

Drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga szkolnego

 

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy; odbycie warsztatów przeprowadzonych z klasą
 VII i VIII przez pedagoga szkolnego potwierdzone przez wpis do dziennika pedagoga szkolnego.

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy
z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

Analiza frekwencji uczniów

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania
z rodzicami

 

Dyrektor

Sporządzanie miesięcznych zestawień obecności
w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

Zwiększenie frekwencji uczniów (udokumentowane raportem frekwencji
w dzienniku elektronicznym)

EMOCJOJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego: „Wymiary doświadczeń człowieka – akceptacja siebie, słabe i mocne strony”

 

 

Pedagog szkolny

Cały rok, zgodnie
z potrzebami uczniów

Odbycie warsztatów potwierdzone wpisem do dziennika pedagoga

Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem
i tematyką godzin wychowawczych. Cały rok szkolny.

Minimum dwie godziny
w roku szkolnym 2021/2022.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Zajęcia z pedagogiem szkolnym: „Przeciwdziałanie agresji domowej i szkolnej”

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Odbycie zajęć integracyjnych potwierdzone wpisem do dziennika pedagoga

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie godziny wychowawczej
w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Wspieranie uczniów,
u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej

Indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń.

Wychowawca, Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Zgodnie z potrzebami

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)

 

Lekcje wychowawcze, gry
i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów. Przeprowadzenie minimum 2 godzin wychowawczych integrujących zespół klasowy.

BEZPIECZEŃSTWO

Kształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne
 i pozostałych uczniów

Trening ALARMU i EWAKUACJI
na wypadek pożaru lub innych zagrożeń w warunkach zagrożenia epidemicznego

Zapoznanie uczniów ze Statutem
i wszystkimi regulaminami obowiązującymi w szkole ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa COVID - 19

Wszyscy pracownicy szkołyWychowawcy

Jeden raz w roku szkolnym
Wrzesień 2021

Wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły wzięli udział w Treningu Ewakuacji 

Wszyscy uczniowie są zapoznani ze Statutem, regulaminami szkoły
i procedurami bezpieczeństwa COVID - 19

Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach
z nieznajomymi i bliskimi

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego: „Ja
i moja rodzina”.

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce


Spotkanie z policją „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”
z zachowaniem procedur bezpieczeństwa COVID – 19.

Pedagog

 

 


Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy klasy

Cały rok, klasy I - VI

 

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

 

Styczeń i Czerwiec 2022 rok

Udział uczniów klas I - VI
w warsztatach prowadzonych przez pedagoga (potwierdzone zapisem w dzienniku pedagoga szkolnego)

Godzina wychowawcza potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego

Udział uczniów w spotkaniu
z policją, potwierdzone wpisem do dziennika elektronicznego

  

ZDROWIE

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Warsztaty dla uczniów prowadzone przez pedagoga szkolnego: „Dbanie o zdrowie”

 

 

Pogadanki pielęgniarki szkolnej

 

Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa COVID – 19 obowiązującymi w Prywatnej Szkole Podstawowej.

Pedagog

 

 

 

Pielęgniarka szkolna

Wychowawcy

Cały rok, klasy I - IV

Cały rok

 

01.09.2021 rok

Udział uczniów klas I – IV
w warsztatach prowadzonych przez pedagoga (potwierdzone zapisem w dzienniku pedagoga szkolnego)

Wszyscy uczniowie szkoły zostali zapoznanie
z procedurami bezpieczeństwa COVID  - 19

 

Program profilaktyczno – wychowawczy może ulec zmianie ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie.

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6)      analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rodzice.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Prywatnej Szkoły w Skarżysku – Kamiennej

w dniu 15.09.2021 roku.

 

Anna Grudzień

podpis dyrektora